Quy chế mới về nâng lương công chức, người lao động trước thời hạn

24/11/2016 08:27 AM

Ngày 22/11/2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kèm theo Quyết định 1886/QĐ-KTNN.

Toàn văn Quyết định 1886/QĐ-KTNN

Kiểm toán Nhà nước

Theo đó, việc nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng thành tích; có tác dụng động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong từng đơn vị và toàn ngành.

Đồng thời Quy chế này đề cập cụ thể: phạm vi và đối tượng áp dụng; điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn; tiêu chuẩn thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn; tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn; trình tự ưu tiên trong việc xét nâng bậc lương trước thời hạn Trách nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán nhà nước và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Quy chế này sẽ thay thế cho Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-KTNN ngày 02/02/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn