Điểm nổi bật của Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

18/06/2015 15:31 PM

Ngày 22/4/2015, Liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (gọi tắt Thông tư 55) hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 08/6/2015.

Thông tư 55 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN  (gọi tắt Thông tư 44) ngày 07/5/2007, trong đó có nhiều điểm mới.

Cụ thể hóa đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng định mức

Nếu như Thông tư 44 chỉ quy định đối tượng áp dụng là “các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước, các hoạt động phục vụ công tác quản lý các đề tài, dự án KH&CN của cơ quan có thẩm quyển” thì tại Thông tư 55 quy định đối tượng áp dụng rất cụ thể và rõ ràng.

Cụ thể, “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan”.

Thông tư 55 cũng quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán; các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Từ ngày 01/01/2014, Luật Khoa học và Công nghệ  số 29/2013/QH có hiệu lực thi hành và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP  ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2014. Do vậy, Thông tư 55 quy định chi tiết các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp với Luật KH&CN, đó là các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể và chi tiết nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán; chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Xây dựng dự toán căn cứ vào hệ số tiền công ngày

Theo Thông tư 44, việc xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ vào các chuyên đề, nhưng đối với Thông tư 55 thì căn cứ vào hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán.

Căn cứ khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của cơ quan, đơn vị, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành định mức chi tiền công của các Hội đồng của nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá định mức quy định.

Bổ sung định mức thuê chuyên gia phối hợp nghiên cứu

Thông tư 55 nêu rõ, trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng).

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định.

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuê chuyên gia ngoài nước.

Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá 40.000.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định thì đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ KH&CN.

Thay đổi một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN

Định mức chi hoạt động của các Hội đồng trong Thông tư 55 có sự thay đổi so với Thông tư 44, có một số định mức cao hơn, nhưng cũng có định mức thấp hơn. Đồng thời đơn vị tính cũng có thay đổi.

Cụ thể: Đối với nội dung chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN và Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thì đơn vị tính là Hội đồng (theo Thông tư 44 đơn vị tính là đề tài, dự án); chi nhận xét đánh giá, chi thẩm định nội dung, chi tư vấn nghiệm thu chính thức tính trên nhiệm vụ như Thông tư 44, tuy nhiên khung định mức chi tối đa có sự thay đổi.

Thông tư 55 còn quy định thêm chức danh Phó chủ tịch hội đồng; đồng thời chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì không căn cứ vào nhiệm vụ có bao nhiêu hồ sơ đăng ký mà căn cứ vào phiếu nhận xét đánh giá và không quy định khung định mức phân bổ ngân sách đối với hoạt động thực hiện đề tài, dự án KH&CN.

Ngoài ra, dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng.

Công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Thông tư 55 cũng đưa ra quy định cụ thể về việc công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.

Nội dung chi công bố kết quả nghiên cứu (đã được công bố) và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (đã được cấp bằng) được thanh toán trực tiếp tại Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP  ngày 03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia.

Lâm Hoàn

Theo Tổng Cục Hải Quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn