Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
18/06/2024 08:30 AM

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng là nội dung tại Công văn 2502/TCT-DNL ngày 11/6/2024.

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2502/TCT-DNL ngày 11/6/2024 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Theo đó, tại Công văn 2502/TCT-DNL ngày 11/6/2024, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng phát sinh trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ với Văn Phòng Điều Hành Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd (IGPV) như sau:

* Về kê khai bổ sung và khấu trừ thuế

- Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi 2013):

“... d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí được khấu trừ toàn bộ”

- Tại khoản 1, khoản 4 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

“1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

a) Tờ khai bổ sung;

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.”

- Tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

“Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.”

- Tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định việc khai thuế cho người nộp thuế có dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế giá trị gia tăng: 

“d) Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP) về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“... Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định nêu trên, dự án của IGPV đã đi vào sản xuất thương mại từ ngày 01/01/2021 nên số thuế GTGT đầu vào của dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí trong giai đoạn đầu tư chưa được hoàn thì được kê khai chuyển sang giai đoạn sản xuất, kinh doanh để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp.

Công ty thực hiện khai bổ sung tờ khai mẫu số 02/GTGT từ kỳ tính thuế Q4/2019 đến kỳ Q4/2020, kê khai giảm chỉ tiêu [30] “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” đề tăng số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau. Tại kỳ tính thuế Q4/2020, công ty kết chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn của dự án đầu tư vào chỉ tiêu [31] “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ” của tờ khai mẫu số 02/GTGT để chuyển sang tờ khai 01/GTGT của kỳ tiếp theo kỳ kết thúc dự án đầu tư.

Công ty thực hiện khai tờ khai mẫu số 01/GTGT (dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh) tại kỳ tính thuế hiện tại, khai số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư chưa được hoàn nêu trên tại chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” để bù trừ với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

* Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bổ sung

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, IGPV thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung mẫu số 02/GTGT và mẫu số 01/GTGT gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hiện nay là Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

* Về mẫu biểu kê khai thuế bổ sung

- Tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Tại khoản 2 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định nêu trên thì đối với hồ sơ khai thuế bổ sung trước ngày 01/01/2022, người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung theo mẫu biểu gần nhất đã nộp cho cơ quan thuế cùng tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS và bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Xem thêm Công văn 2502/TCT-DNL ban hành ngày 11/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 525

Bài viết về

Thuế giá trị gia tăng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn