Bản Tin Văn Bản Mới 27/04/2024 10:44 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 24 - 26/04/2024

27/04/2024 10:44 AM

Từ ngày 24 - 26/04/2024, có 545 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 09 Thông tư.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (23/04/2024) Công văn 1681/TCT-QLN năm 2024 thực hiện khoanh nợ đối với người nộp thuế bị yêu cầu thủ tục phá sản do Tổng cục Thuế ban hành
2. (16/04/2024) Kế hoạch 1669/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
3. (05/04/2024) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
4. (04/04/2024) Kế hoạch 260/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (01/04/2024) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Kế hoạch 178-KH/TU về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (01/04/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (23/03/2024) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
8. (15/03/2024) Kế hoạch 1132/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2028
9. (11/03/2024) Kế hoạch hành động 51/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (09/03/2024) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành
11. (19/01/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024
Đầu tư
1. (26/04/2024) Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (24/04/2024) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2024) Công văn 1658/TCT-CS năm 2024 bảo đảm ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
4. (19/04/2024) Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (19/04/2024) Quyết định 141/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Tuyên Quang
6. (17/04/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (08/04/2024) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An
8. (05/04/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (03/04/2024) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
10. (29/03/2024) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
11. (28/03/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (28/03/2024) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. (26/03/2024) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
14. (19/03/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (07/03/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 61/2023/QĐ-UBND sửa đổi Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 kèm theo Quyết định 06/2022/QĐ-UBND
Thương mại
1. (25/04/2024) Công văn 2749/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (19/04/2024) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội
3. (19/04/2024) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực Công thương cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
4. (17/04/2024) Công văn 2557/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
5. (16/04/2024) Kế hoạch 1667/KH-UBND phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2024
6. (11/04/2024) Công văn 2384/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
7. (11/04/2024) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực xúc tiến thương mại và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
8. (11/04/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
9. (10/04/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
10. (09/04/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
11. (02/04/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
12. (01/04/2024) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
13. (01/04/2024) Quyết định 1083/QĐ-UBND Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (28/03/2024) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 - tỉnh Lào Cai
15. (25/03/2024) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại)
16. (12/03/2024) Kế hoạch 159/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (11/03/2024) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án Chuẩn hoá công tác quản lý chợ tại 04 chợ loại I thuộc Sở Công Thương quản lý (Chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu mối Hoà Cường) do thành phố Đà Nẵng ban hành
18. (27/02/2024) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2024 phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
19. (08/02/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
20. (03/02/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
Xuất nhập khẩu
1. (22/04/2024) Thông tư 08/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (04/04/2024) Công văn 1447/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại thiết bị đeo tay thông minh do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (03/04/2024) Công văn 1411/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (02/04/2024) Công văn 1382/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (01/04/2024) Công văn 1372/TCHQ-TXNK năm 2024 mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (29/03/2024) Công văn 227/TĐC-CL năm 2024 đăng ký hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (29/03/2024) Công văn 1332/TCHQ-TXNK năm 2024 mã số HS do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (28/03/2024) Thông báo 1327/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Goodlife Vitamin E 400 IU do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (27/03/2024) Thông báo 1309/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với BRACKET-KEY BRACKET;STS304,SM-S918,BLACK do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/04/2024) Quyết định 9/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND
2. (12/04/2024) Quyết định 699/QĐ-NHNN năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (12/04/2024) Quyết định 698/QĐ-NHNN năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (29/03/2024) Thông báo 1641/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2024 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/04/2024) Công văn 1717/TCT-DNNCN năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ủy quyền chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
2. (24/04/2024) Công văn 1716/TCT-DNNCN năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ủy quyền chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/04/2024) Công văn 1663/TCT-CS năm 2024 tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (22/04/2024) Công văn 1673/TCT-DNNCN năm 2024 về tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (22/04/2024) Công văn 1666/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (22/04/2024) Công văn 1668/TCT-CS năm 2024 tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
7. (22/04/2024) Công văn 1660/TCT-CS năm 2024 hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (22/04/2024) Công văn 1661/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (22/04/2024) Công văn 1659/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
10. (22/04/2024) Công văn 1670/TCT-KK năm 2024 kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành
11. (22/04/2024) Công văn 1667/TCT-CS năm 2024 lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
12. (22/04/2024) Công văn 1657/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
13. (22/04/2024) Công văn 1662/TCT-CS năm 2024 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập do Tổng cục Thuế ban hành
14. (19/04/2024) Công văn 1664/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử gia dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (16/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (16/04/2024) Công văn 1579/TCT-QLN năm 2024 gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
17. (10/04/2024) Công văn 1457/TCT-QLN năm 2024 tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
18. (05/04/2024) Công văn 1461/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (03/04/2024) Công văn 1367/TCT-DNNCN năm 2024 về nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
20. (02/04/2024) Thông báo 5691/TB-CTTPHCM năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn điện tử và hướng dẫn người nộp thuế công cụ tra cứu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (02/04/2024) Công văn 1338/TCT-TTKT năm 2024 giải quyết hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
22. (22/03/2024) Nghị quyết 69/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 52/2023/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
23. (20/03/2024) Công văn 1078/TCT-PC năm 2024 vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
24. (29/02/2024) Công văn 756/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (08/12/2023) Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bảo hiểm
1. (10/04/2024) Công văn 952/BHXH-GĐĐT năm 2024 công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (08/04/2024) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế được kèm theo Quyết định 3150/QĐ-UBND do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (05/04/2024) Quyết định 300/QĐ-UBND giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
4. (02/04/2024) Công văn 885/BHXH-TCKT năm 2024 thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (28/02/2024) Kế hoạch 131/KH-UBND phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/04/2024) Quyết định 899/QĐ-BTC năm 2024 quy định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính
2. (17/04/2024) Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (22/04/2024) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Việc làm)
2. (22/04/2024) Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (19/04/2024) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (17/04/2024) Thông báo 342/TB-UBND hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/04/2024) Công văn 1116/SGDĐT-VP về nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
6. (11/04/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
7. (08/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (08/04/2024) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
9. (05/04/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2024 tổ chức thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025
10. (04/04/2024) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
11. (31/03/2024) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
12. (31/03/2024) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
13. (30/03/2024) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
14. (30/03/2024) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
15. (30/03/2024) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
16. (29/03/2024) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (28/03/2024) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
18. (26/03/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Nam Định
19. (22/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" trên địa bàn tỉnh Bình Định
20. (18/03/2024) Kế hoạch 1175/KH-UBND đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2024 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
21. (07/03/2024) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
22. (21/02/2024) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
23. (19/02/2024) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
24. (19/02/2024) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
25. (19/02/2024) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
26. (19/02/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
27. (19/02/2024) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
28. (11/01/2024) Công văn 48/SXD-QLXD năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kon Tum
29. (10/01/2024) Quyết định 65/QĐ-UBND công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
30. (29/12/2023) Quyết định 361/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
31. (27/12/2023) Quyết định 262/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
32. (23/11/2023) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
33. (30/10/2023) Quyết định 168/QĐ-SXD năm 2023 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
34. (05/10/2023) Quyết định 242/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
35. (05/10/2023) Quyết định 243/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công nghệ thông tin
1. (24/04/2024) Công văn 2132/BYT-K2ĐT năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng do Bộ Y tế ban hành
2. (22/04/2024) Công văn 1070/BHXH-CNTT năm 2024 thực hiện Công điện 33/CĐ-TTg tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (19/04/2024) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
4. (19/04/2024) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Quảng Ngãi
5. (17/04/2024) Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (17/04/2024) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội
7. (17/04/2024) Công văn 245/TTg-KTTH năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (17/04/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
9. (16/04/2024) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2024 công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (15/04/2024) Quyết định 837/QĐ-BTC Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
11. (12/04/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo
12. (08/04/2024) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 960/QĐ-UBND
13. (08/04/2024) Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
14. (04/04/2024) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (02/04/2024) Kế hoạch 1996/KH-UBND hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
16. (01/04/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
17. (29/03/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024
18. (29/03/2024) Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2024 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (25/03/2024) Công văn 1071/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
20. (21/03/2024) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
21. (11/03/2024) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quản lý, kết nối chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
22. (07/03/2024) Kế hoạch 1026/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
23. (29/02/2024) Kế hoạch 132/KH-UBND thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
24. (16/02/2024) Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2024 Kế hoạch triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
25. (29/12/2023) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cung cấp, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Bất động sản
1. (23/04/2024) Công văn 2705/VPCP-CN năm 2024 điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (22/04/2024) Quyết định 1603/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
4. (19/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Quy định Bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 36/2022/QĐ-UBND
5. (17/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2035
6. (15/04/2024) Quyết định 1982/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
7. (15/04/2024) Quyết định 1985/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
8. (15/04/2024) Quyết định 1995/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
9. (15/04/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 1)
10. (11/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (10/04/2024) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
12. (09/04/2024) Nghị quyết 30/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
13. (09/04/2024) Nghị quyết 31/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
14. (04/04/2024) Kế hoạch 782/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. (03/04/2024) Quyết định 318/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
16. (03/04/2024) Quyết định 317/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
17. (03/04/2024) Quyết định 316/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
18. (03/04/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
19. (02/04/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
20. (01/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
21. (29/03/2024) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2024 chấp thuận điều chỉnh, bổ sung các công trình dự án, chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
22. (28/03/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2024 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
23. (28/03/2024) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
24. (28/03/2024) Quyết định 1233/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
25. (28/03/2024) Quyết định 1234/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
26. (25/03/2024) Quyết định 571/QĐ-UBND cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
27. (22/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
28. (22/02/2024) Quyết định 60/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
29. (08/02/2024) Kế hoạch 827/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành
30. (16/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn
31. (14/12/2023) Nghị quyết 475/NQ-HĐND năm 2023 chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2024
Dịch vụ pháp lý
1. (23/04/2024) Kế hoạch 957/KH-UBND năm 2024 triển khai Quyết định 129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (03/04/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024
3. (03/04/2024) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (21/03/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (18/03/2024) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Sở hữu trí tuệ
1. (08/04/2024) Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ máy hành chính
1. (25/04/2024) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
2. (25/04/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
3. (25/04/2024) Quyết định 1158/QĐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (25/04/2024) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (25/04/2024) Kế hoạch 509/KH-BYT thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
6. (24/04/2024) Quyết định 1181/QĐ-BNN-BVTV năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. (23/04/2024) Quyết định 1082/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (23/04/2024) Thông tư 25/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (23/04/2024) Công văn 2684/VPCP-TH năm 2024 chỉ đạo xử lý vấn đề báo chí phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (23/04/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (23/04/2024) Thông tư 26/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (23/04/2024) Thông báo 179/TB-VPCP năm 2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (22/04/2024) Quyết định 1075/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (22/04/2024) Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15. (22/04/2024) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
16. (22/04/2024) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
17. (22/04/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
18. (22/04/2024) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (22/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
20. (22/04/2024) Công văn 2664/VPCP-PL năm 2024 về ý kiến của Hiệp hội vật liệu xây dựng đối với dự án Luật Địa chất và Khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (22/04/2024) Công văn 2678/VPCP-QHQT năm 2024 triển khai kết quả chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (22/04/2024) Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
23. (22/04/2024) Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hoá
24. (22/04/2024) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2024 thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
25. (22/04/2024) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26. (22/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
27. (22/04/2024) Công văn 1672/TCT-QLN năm 2024 đính chính Công văn 1457/TCT-QLN do Tổng cục Thuế ban hành
28. (22/04/2024) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
29. (22/04/2024) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
30. (19/04/2024) Quyết định 1143/QĐ-BNN-BVTV năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31. (19/04/2024) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
32. (19/04/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
33. (19/04/2024) Quyết định 485/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
34. (19/04/2024) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2024 áp dụng Quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
35. (19/04/2024) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm, thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
36. (17/04/2024) Nghị quyết 79/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện Dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
37. (17/04/2024) Nghị quyết 316/NQ-HĐND năm 2024 quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
38. (17/04/2024) Nghị quyết 317/NQ-HĐND năm 2024 thành lập bản Hợp Phong, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
39. (17/04/2024) Nghị quyết 78/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
40. (17/04/2024) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết (liên thông) của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
41. (17/04/2024) Nghị quyết 77/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 74/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Sơn La
42. (17/04/2024) Nghị quyết 80/2024/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách; mức hỗ trợ, chế độ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
43. (17/04/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình
44. (17/04/2024) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
45. (17/04/2024) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành
46. (16/04/2024) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
47. (16/04/2024) Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản do tỉnh Thái Bình ban hành
48. (16/04/2024) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
49. (16/04/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
50. (16/04/2024) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
51. (16/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-UBND đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
52. (16/04/2024) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
53. (16/04/2024) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
54. (15/04/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
55. (15/04/2024) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
56. (15/04/2024) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An
57. (12/04/2024) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 189/NQ-CP và Kế hoạch 65-KH/TU do tỉnh Bình Định ban hành
58. (12/04/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
59. (12/04/2024) Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
60. (12/04/2024) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
61. (12/04/2024) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
62. (12/04/2024) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
63. (11/04/2024) Quyết định 823/QĐ-BTC Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 192/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
64. (11/04/2024) ​Kế hoạch 850/KH-UBND năm 2024 triển khai Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
65. (11/04/2024) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
66. (11/04/2024) ​Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 30 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
67. (11/04/2024) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
68. (11/04/2024) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
69. (11/04/2024) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
70. (11/04/2024) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình giao thông và hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định
71. (11/04/2024) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
72. (11/04/2024) Thông báo 28/TB-BTP kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ và các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024; tình hình thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
73. (11/04/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
74. (11/04/2024) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2024 giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP do tỉnh Nam Định ban hành
75. (11/04/2024) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội
76. (10/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
77. (10/04/2024) Quyết định 1107/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 tỉnh Đắk Lắk
78. (10/04/2024) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình
79. (09/04/2024) Quyết định 890/QĐ-BYT năm 2024 về Quy trình tiếp công dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
80. (09/04/2024) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
81. (09/04/2024) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
82. (09/04/2024) Quyết định 919/QĐ-BTNMT năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
83. (08/04/2024) Quyết định 583/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2030” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
84. (08/04/2024) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
85. (08/04/2024) Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
86. (08/04/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
87. (08/04/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
88. (06/04/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
89. (06/04/2024) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
90. (05/04/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
91. (05/04/2024) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
92. (05/04/2024) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
93. (05/04/2024) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bình Định
94. (05/04/2024) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2024-2025 theo kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
95. (05/04/2024) Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
96. (05/04/2024) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y, dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
97. (05/04/2024) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
98. (05/04/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2023/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
99. (05/04/2024) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
100. (04/04/2024) Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
101. (04/04/2024) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thể dục, thể thao)
102. (04/04/2024) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
103. (04/04/2024) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân quận, huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành
104. (04/04/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
105. (04/04/2024) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam do tỉnh Nghệ An ban hành
106. (04/04/2024) Kế hoạch 198/KH-UBND đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
107. (04/04/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
108. (04/04/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
109. (03/04/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
110. (03/04/2024) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hoá Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
111. (03/04/2024) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức và lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
112. (03/04/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
113. (02/04/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải trong lĩnh vực đường thủy nội địa do tỉnh Gia Lai ban hành
114. (02/04/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
115. (02/04/2024) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
116. (02/04/2024) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
117. (02/04/2024) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
118. (02/04/2024) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
119. (02/04/2024) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
120. (02/04/2024) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
121. (02/04/2024) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
122. (02/04/2024) Quyết định 561/QĐ-BTP về Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
123. (02/04/2024) Quyết định 269/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
124. (01/04/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
125. (01/04/2024) Quyết định 187/QĐ-UBDT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2019-2023
126. (01/04/2024) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
127. (01/04/2024) Hướng dẫn 230/HD-UBND năm 2024 thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định 28/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
128. (01/04/2024) Quyết định 06/QĐ-HĐND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
129. (01/04/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
130. (01/04/2024) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
131. (01/04/2024) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
132. (30/03/2024) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
133. (30/03/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
134. (29/03/2024) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
135. (29/03/2024) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
136. (29/03/2024) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
137. (29/03/2024) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
138. (29/03/2024) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
139. (29/03/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 06 quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
140. (29/03/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
141. (29/03/2024) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 05 quy trình nội bộ thay thế trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
142. (29/03/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
143. (29/03/2024) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
144. (28/03/2024) Nghị quyết 379/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
145. (28/03/2024) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
146. (28/03/2024) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
147. (28/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2024
148. (28/03/2024) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua-Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
149. (28/03/2024) Quyết định 512/QĐ-BTP phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
150. (28/03/2024) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2024 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
151. (28/03/2024) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
152. (27/03/2024) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
153. (27/03/2024) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
154. (26/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 về thu thập, tiếp nhận tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định từ nay đến 2025
155. (26/03/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 04 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
156. (26/03/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
157. (25/03/2024) Công văn 1078/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
158. (25/03/2024) Công văn 1075/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
159. (21/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
160. (21/03/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
161. (21/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
162. (21/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
163. (20/03/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
164. (19/03/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
165. (19/03/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
166. (19/03/2024) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
167. (19/03/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
168. (18/03/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm tỉnh Ninh Thuận năm 2024
169. (13/03/2024) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
170. (12/03/2024) Quyết định 460/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/QĐ-UBND phê duyệt phương án xét, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
171. (11/03/2024) Công văn 1563/VPCP-CN năm 2024 ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
172. (08/03/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
173. (08/03/2024) Kế hoạch 1060/KH-UBND thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 do tỉnh Bình Dương ban hành
174. (07/03/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 87/2022/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
175. (06/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
176. (04/03/2024) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2024 ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi do tỉnh Bình Thuận ban hành
177. (04/03/2024) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
178. (29/02/2024) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019-2023
179. (29/02/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
180. (29/02/2024) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
181. (29/02/2024) Kế hoạch 43/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 của tỉnh Cà Mau
182. (28/02/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
183. (28/02/2024) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ (01 quy trình ban hành mới và 01 quy trình được sửa đổi, bổ sung) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
184. (21/02/2024) Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
185. (21/02/2024) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
186. (20/02/2024) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
187. (20/02/2024) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
188. (17/02/2024) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
189. (07/02/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
190. (06/02/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
191. (06/02/2024) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
192. (06/02/2024) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
193. (05/02/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
194. (03/02/2024) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
195. (03/02/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
196. (03/02/2024) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
197. (22/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lĩnh vực: Tôn giáo)
198. (06/01/2024) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
199. (20/12/2023) Quyết định 50/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
200. (28/12/2022) Quyết định 61/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
201. (10/01/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
202. (26/11/2021) Quyết định 80/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình
203. (10/09/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
204. (03/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026
205. (30/12/2019) Quyết định 7465/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
206. (17/12/2019) Quyết định 7130/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
207. (31/12/2015) Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (09/04/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Trách nhiệm hình sự
1. (07/03/2024) Kế hoạch 144/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 do tỉnh Lào Cai ban hành
Tài chính nhà nước
1. (23/04/2024) Quyết định 947/QĐ-BTC năm 2024 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (17/04/2024) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2024 tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (15/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (12/04/2024) Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (12/04/2024) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2024 hướng dẫn lập, phê duyệt kế hoạch, tổ chức thu, nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
6. (11/04/2024) Quyết định 921/QĐ-BYT năm 2024 quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
7. (10/04/2024) Quyết định 910/QĐ-BYT năm 2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
8. (09/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (05/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10. (04/04/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU và 3977-KH/BCSĐ thực hiện Quy định 131-QĐi/TW về “kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
11. (04/04/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (03/04/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2024 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (03/04/2024) Quyết định 538/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (02/04/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
15. (02/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND
16. (01/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
17. (28/03/2024) Quyết định 1228/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Thanh Hóa
18. (25/03/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2024 giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (24/03/2024) Hướng dẫn 1268/HD-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (22/03/2024) Nghị quyết 70/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
21. (22/03/2024) Nghị quyết 68/2024/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22. (12/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND
23. (08/03/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (22/02/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Dương ban hành
25. (30/05/2023) Quyết định 1398/QĐ-UBND về Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023
26. (25/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27. (05/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2016/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
28. (08/11/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách trung ương trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (23/04/2024) Quyết định 328/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2024) Quyết định 322/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2024) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy định mức đạt chuẩn một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới
4. (17/04/2024) Nghị quyết 315/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2030
5. (11/04/2024) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
6. (09/04/2024) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
7. (04/04/2024) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
8. (04/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi và quy định chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
9. (04/04/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (03/04/2024) Kế hoạch 2287/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (03/04/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
12. (01/04/2024) Quyết định 896/QĐ-BNN-VPĐP năm 2024 hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (21/02/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND thực hiện Đề án 01-ĐA/TU về Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2024
14. (06/02/2024) Kế hoạch 98/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
15. (06/02/2024) Kế hoạch 101/KH-UBND thực hiện Đề án số 04 “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” (năm 2024)
16. (27/12/2023) Quyết định 263/QĐ-SXD năm 2023 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương
17. (15/05/2023) Công văn 820/SXD-KT&QLHĐXD công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
18. (19/11/2021) Quyết định 77/2021/QĐ-UBND quy định về tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận các công trình xây dựng thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hòa Bình
Giao thông - Vận tải
1. (24/04/2024) Công văn 2712/VPCP-CN năm 2024 dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/04/2024) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2024) Kế hoạch 1590/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP và Chương trình 120-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (01/04/2024) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (29/12/2023) Công văn 15209/BGTVT-KCHT năm 2023 chấp thuận nội dung Đề án “định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc” do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (22/04/2024) Thông báo 173/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2024) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024-2025
3. (22/04/2024) Công văn 1178/UBND-KGVX năm 2024 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/04/2024) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi quy định tại Điều 1 Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (12/04/2024) Công văn 1063/SGDĐT-TTr năm 2024 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
6. (10/04/2024) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (09/04/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (04/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Bình Dương
9. (03/04/2024) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 354/QĐ-BGDĐT tài liệu thuộc Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10. (28/03/2024) Quyết định 511/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
11. (26/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (26/03/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 Định mức số lượng học sinh trên lớp tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (22/03/2024) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 tỉnh Nam Định
14. (20/03/2024) Kế hoạch 1225/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 273-KH/TU thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc do tỉnh Ninh Thuận ban hành
15. (23/02/2024) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2024 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2024-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/04/2024) Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/04/2024) Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/04/2024) Quyết định 333/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/04/2024) Công văn 2077/BYT-KH-TC chủ động ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
5. (22/04/2024) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
6. (22/04/2024) Công văn 2652/VPCP-NN năm 2024 trình Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (19/04/2024) Kế hoạch 75/KH-UBND phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (16/04/2024) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2024 tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao; áp dụng biện pháp trồng rừng thâm canh gỗ lớn, gỗ có chứng nhận quản lý rừng bền vững, không khai thác rừng non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
9. (16/04/2024) Kế hoạch 1655/KH-UBND ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (10/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11. (04/04/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025
12. (02/04/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 về Định mức công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
13. (01/04/2024) Kế hoạch 1917/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14. (26/03/2024) Kế hoạch 1342/KH-UBND đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; tập trung triển khai các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
15. (13/03/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2024 tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (04/03/2024) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
17. (06/02/2024) Kế hoạch 99/KH-UBND phòng, chống thiên tai năm 2024 tỉnh Lào Cai
18. (11/08/2023) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 tăng cường thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh và hành trình phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thể thao - Y tế
1. (24/04/2024) Công văn 2100/BYT-KCB năm 2024 chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng - an toàn người bệnh, khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa do Bộ Y tế ban hành
2. (23/04/2024) Công văn 1211/QLD-KD năm 2024 đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (23/04/2024) Công văn 2078/BYT-VPB1 năm 2024 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 do Bộ Y tế ban hành
4. (23/04/2024) Công văn 2068/BYT-BH năm 2024 vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
5. (23/04/2024) Kế hoạch 1461/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
6. (19/04/2024) Kế hoạch 73/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (15/04/2024) Công văn 1173/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (10/04/2024) Quyết định 907/QĐ-BYT năm 2024 danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 11) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (09/04/2024) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (04/04/2024) Kế hoạch 240/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (04/04/2024) Quyết định 1192/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (04/04/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
13. (03/04/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm thủy sản năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (03/04/2024) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2024 thực hiện loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2030
15. (03/04/2024) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16. (01/04/2024) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (27/03/2024) Quyết định 205/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
18. (07/03/2024) Kế hoạch 150/KH-UBND về Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2024
19. (07/03/2024) Kế hoạch 980/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
20. (29/02/2024) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Lào Cai
21. (22/02/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lào Cai năm 2024
22. (22/02/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND phòng, chống bệnh dại trên người tỉnh Lào Cai năm 2024
Quyền dân sự
1. (11/04/2024) Kế hoạch 1573/KH-UBND thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
2. (25/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (22/04/2024) Quyết định 324/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án "Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2024) Kế hoạch 941/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (19/04/2024) Công văn 2599/VPCP-KGVX năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2024) Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (19/04/2024) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực công tác dân tộc cần số hoá theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
6. (15/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7. (12/04/2024) Kế hoạch 1718/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (09/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre
9. (09/04/2024) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (08/04/2024) Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa
11. (08/04/2024) Kế hoạch 1244/KH-UBND năm 2024 phối hợp xây dựng Đề án “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”
12. (06/04/2024) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre
13. (06/04/2024) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (03/04/2024) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 70/KL-TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
15. (03/04/2024) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (03/04/2024) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (01/04/2024) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18. (01/04/2024) Kế hoạch 203/KH-UBND phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
19. (29/03/2024) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển báo chí, thông tin, truyền thông tỉnh Thái nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
20. (22/03/2024) Kế hoạch 1259/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
21. (21/03/2024) Kế hoạch 179/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
22. (21/03/2024) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23. (20/03/2024) Kế hoạch 1221/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 274-KH/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
24. (13/03/2024) Kế hoạch 1092/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25. (08/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW và Chương trình hành động 56-CTr/TU tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
26. (07/03/2024) Kế hoạch 148/KH-UBND thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng của tỉnh Lào Cai năm 2024
27. (06/03/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Kiên Giang ban hành
28. (03/03/2024) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 140/QĐ-TTg về Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29. (29/02/2024) Kế hoạch 134/KH-UBND thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” - Năm 2024
30. (27/02/2024) Kế hoạch 123/KH-UBND thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025” năm 2024
31. (27/02/2024) Kế hoạch 127/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
32. (22/02/2024) Kế hoạch 118/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
33. (07/02/2024) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lĩnh vực khác
1. (16/04/2024) Kế hoạch 1679/KH-UBND khuyến nông tỉnh Ninh Thuận năm 2024
2. (08/04/2024) Kế hoạch 111/KH-UBND phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2024
3. (05/04/2024) Kế hoạch 1489/KH-UBND năm 2024 về tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (04/04/2024) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi An toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024-2030”
5. (01/04/2024) Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (29/03/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
7. (08/02/2024) Kế hoạch 830/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn