02/12/2020 16:31

Toàn bộ Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2020

Toàn bộ Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2020

Sau đây là toàn bộ Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2020, cụ thể như sau:

1. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.

2. Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

3. Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

4. Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020.

5.  Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

6. Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

7. Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

8. Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.

9. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2020.

Thu Linh
269


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về