Bản án 333/2018/DS-ST ngày 21/09/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T - THÀNH PHỐ H

BẢN ÁN 333/2018/DS-ST NGÀY 21/09/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T - Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số 86/2018/TLST-DSST ngày 02/4/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 183/2018/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 138/2018/QĐST-DS ngày 31 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam T

Địa chỉ: 89 L, phường L, quận Đ, TP.H. 

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, số 296 P, phường 7, quận P, Thành phố H

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Xuân D (vắng mặt), ông K’B (Có mặt)

Bị đơn: Ông Nguyễn Đăng H, sinh năm 1983

Địa chỉ: 334/32 L, phường T, quận T, Thành phố H (Vắng mặt không có lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 26/2/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam T (VP Bank) (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án ông Hà Xuân D là người đại diện của nguyên đơn trình bày:

Ngân hàng TMCP Việt Nam T đã cho ông H vay theo Hợp đồng thẻ tín dụng số 325-P-729377 (Căn cứ giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng thẻ tín dụng quốc tế ngày 7/8/2014) mở ngày 12/8/2014, hạn mức 60.000.000 đồng, lãi suất trong hạn là 2,39%/tháng (28.68%/năm), lãi suất quá hạn bằng 150% lãi trong hạn.

Quá trình thực hiện hợp đồng, khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Nay Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Nam T yêu cầu ông Nguyễn Đăng H phải thanh toán ngay một lần toàn bộ số nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 21/9/2018 là: 149.210.736 đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 đồng, tiền lãi 102.262.768 đồng). Ngoài ra ông H phải thanh toán cho V tiền lãi phát sinh theo qui định tại hợp đồng đã ký kể từ ngày 22/9/2018 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ.

Tại phiên tòa hôm nay:

- Nguyên đơn vẫn giữ ý kiến trình bày và yêu cầu trên.

- Bị đơn ông Nguyễn Đăng H đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Tòa án không lấy được lời khai cũng như không tiến hành hòa giải được. Do đó, Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo luật định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

+ Về việc tuân theo pháp luật: Đương sự, Thư ký và Hội đồng xét xử đều tuân theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

+ Về nội dung: Ngân hàng TMCP Việt Nam T – Chi nhánh Thành phố H và ông Nguyễn Đăng H có ký hợp đồng tín dụng số 325-P-729377 (Căn cứ giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng thả tín dụng quốc tế ngày 07/8/2014). Tính đến ngày 21/9/2018 ông H còn nợ Ngân hàng số tiền là 149.210.736 đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 đồng, tiền lãi 102.262.768 đồng), thanh toán một lần ngay sau khi án có hiệu lực thi hành. Do ông H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên căn cứ vào các Điều 463, 466, 468 Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng TMCP Việt Nam T, buộc ông Nguyễn Đăng H phải thanh toán cho ngân hàng số tiền tính đến ngày 21/9/2018 là 149.210.736 đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 đồng, tiền lãi 102.262.768 đồng). Ngoài ra từ ngày 22/9/2018, ông H còn phải thanh toán tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất tại các hợp đồng trên dư nợ gốc cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quyền khởi kiện, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Căn cứ đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam T, Hội đồng xét xử xác định vụ án trên là tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Do bị đơn ông Nguyễn Đăng H có nơi cư trú cuối cùng tại quận T nên Tòa án nhân dân quận T thụ lý giải quyết là phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về thủ tục xét xử vắng mặt bị đơn: Ông Nguyễn Đăng H đã được Tòa án nhân dân quận T niêm yết hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa và giấy triệu tập theo qui định tại các Điều 177, 208, 209, 210 Bộ luật Tố tụng dân sự nhưng ông H vẫn vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vắng mặt ông H theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Về yêu cầu của nguyên đơn:

- Xét yêu cầu ông H thanh toán toàn bộ khoản nợ đến hạn là 149.210.736 đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 đồng, tiền lãi 102.262.768 đồng) 

Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 325-P-729377 (Căn cứ giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng thẻ tín dụng quốc tế ngày 7/8/2014) mở ngày 12/8/2014 và lời khai của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thì có đủ cơ sở để xác định ông Nguyễn Đăng H còn nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam T, tính đến ngày 21/9/2018 với tổng số tiền là 149.210.736 đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 đồng, tiền lãi 102.262.768 đồng). Do ông H vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn yêu cầu ông H thanh toán khoản nợ là phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện và buộc ông Nguyễn Đăng H có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền là 149.210.736 (Một trăm bốn mươi chín triệu hai trăm mười ngàn bảy trăm ba mươi sáu) đồng.

- Về thời hạn thanh toán: Xét thấy do ông H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ được qui định trong hợp đồng tín dụng nên nguyên đơn yêu cầu trả một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở để chấp nhận.

[4] Về án phí:

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên ông H phải chịu án phí trên số tiền phải trả cho nguyên đơn theo quy định tại Điều 6, điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Ông H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 7.460.536 (Bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn năm trăm ba mươi sáu) đồng.

Hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng án phí là 2.926.912 (Hai triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm mười hai) đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam T theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2017/0010876 ngày 02/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

- Điều 471; Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[1] Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam T (VBank)

- Buộc ông Nguyễn Đăng H phải có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam T (VBank) số nợ của Hợp đồng tín dụng số 325-P-729377 (Căn cứ giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng thẻ tín dụng quốc tế ngày 7/8/2014) mở ngày 12/8/2014, tính đến ngày 21/9/2018 số tiền là 149.210.736 (Một trăm bốn mươi chín triệu hai trăm mười ngàn bảy trăm ba mươi sáu) đồng (trong đó nợ gốc là 46.947.968 (Bốn mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi tám) đồng, tiền lãi 102.262.768 (Một trăm lẽ hai triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn bảy trăm sáu mươi tám đồng).

- Thời hạn thi hành: Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Địa điểm thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

[2] Án phí dân sự sơ thẩm:

- Ông Nguyễn Đăng H phải chịu án phí là 7.460.536 (Bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn năm trăm ba mươi sáu) đồng.

- Hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng án phí là 2.926.912 (Hai triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm mười hai) đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam T theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2017/0010876 ngày 02/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kể từ ngày 22/9/2018 ông H còn phải tiếp tục thanh toán tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong các hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

[3] Quyền kháng cáo:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam T (VBank) được quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Đăng H được quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6; 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


114
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 333/2018/DS-ST ngày 21/09/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:333/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:21/09/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về