22/12/1956 | 2976 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-TT-LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG CHO CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN KHU TỰ TRỊ THÁI MÈO VÀ TỈNH LÀO-CAI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Uỷ ban Hành chính Khu tự trị Thái Mèo,
- Uỷ ban Hành chính tỉnh Lào-cai

 

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng phủ, Liên bộ ấn định lại mức tăng lương đối với Khu tự trị Thái Mèo và toàn tỉnh Lào-cai là 8% (chứ không phải 5% như các địa phương khác) và thi hành kể từ ngày 1-10-1956.

Với khoản tăng lương 8% cộng với phụ cấp khu vực thì lương chính của công nhân, nhân viên ở Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Lào-cai sẽ được nâng lên như sau:

Khu vực 1: 8% + 20% = 28%

Khu vực 2: 8% + 13% = 21%

Khu vực 3: 8% + 6% = 14%.

Đối tượng và cách thi hành khoản tăng lương trên đây theo đúng như thông tư Liên bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính số 21-TT-LB ngày 15-11-1956.

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phạm Văn Bạch

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 Nguyễn Văn Tạo

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
 
Trịnh Văn Bính

 

Tags: 25-TT-LB, THONG TU LIEN TICH 25-TT-LB, BO LAO DONG, BO NOI VU, BO TAI CHINH, KHU TU TRI THAI MEO, TANG LUONG, CAN BO CONG NHAN VIEN CHUC, LAO DONG- TIEN LUONG