30/11/2005 | 3116 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCXDVN358:2005, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN358:2005, BO XAY DUNG, TCXDVN 358:2005, COC KHOAN NHOI, PHUONG PHAP XUNG SIEU AM, XAC DINH TINH DONG NHAT, TINH DONG NHAT CUA BE TONG, XAY DUNG