30/07/2010 | 3182 Lượt xem |

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 02:2010/BTTTT

VỀ �ẶC T�NH �IỆN/VẬT LÝ CỦA C�C GIAO DIỆN �IỆN PH�N CẤP SỐ

 

National technical regulation on physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

 

 

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: QCVN02:2010/BTTTT, QUY CHUAN QCVN02:2010, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, QCVN 02:2010/BTTTT, DAC TINH DIEN, DAC TINH VAT LY, GIAO DIEN DIEN PHAN CAP SO, DIEN - DIEN TU