29/07/2009 | 958 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4506/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Malaysia và Philippines

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo công văn số 6824/BCT-XNK của Bộ Công Thương ngày 20/7/2009 và thư trao đổi với cơ quan đầu mối về cấp C/O của Malaysia, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và mẫu chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O các nước cụ thể như sau:

1. Malaysia:

- Bản mới cập nhật cho C/O mẫu D, 13 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

- Bản mới cập nhật cho C/O mẫu AJ, 12 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

- Bản thay thế: 02 trang (trang 14, 15), thời điểm hiệu lưc: 01/01/2009.

2. Philippines: bản mới cập nhật (gồm các trường hợp bổ sung hoặc giữ nguyên) cho C/O mẫu D, gồm 22 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

Tổng cục Hải quan thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

12 chủ đề nổi bật năm 2015


Tags: 4506/TCHQ-GSQL, CONG VAN 4506, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU