25/06/2013 | 600 Lượt xem |

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 02/2013/TT-BNG

Hanoi, June 25, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING THE GRANTING, EXTENSION, AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF DIPLOMATIC PASSPORTS, OFFICIAL PASSPORTS AND GRANTING OF DIPLOMATIC NOTES FOR VISA APPLICATION

Pursuant to the Government’s Decree No. 136/2007/ND-CP dated August 17, 2007, on exit and entry of Vietnamese citizens (hereinafter referred to as Decree 136);

Pursuant to the Government’s Decree No. 65/2012/ND-CP dated September 06, 2012, amending and supplementing a number of Article of the Decree No. 136/2007/ND-CP (hereinafter referred to as Decree 65);

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2008/ND-CP dated February 04, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs;

The Ministry of Foreign Affairs guides the granting, extension, amendment and supplementation of diplomatic passports, official passports and granting of diplomatic notes for visa application as follows:

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định pháp luật nổi bật năm 2015

Tổng hợp điểm mới các Luật sắp có hiệu lực


Tags: 02/2013/TT-BNG, THONG TU 02