25/06/2000 | 3893 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22TCN 260:2000

QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT, ngày 25/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 1

MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

Điều 1: Các công trình giao thông đường thuỷ (gọi tắt là công trình thuỷ) bao gồm:

1. Hệ thống cầu tàu, bến cảng;

2. Luồng lạch, kênh đào và khu nước của cảng;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: 22TCN260:2000, TIEU CHUAN NGANH 22TCN260:2000, BO GIAO THONG VAN TAI, QUY TRINH KHAO SAT DIA CHAT, CONG TRINH DUONG THUY, 22TCN 260:2000, XAY DUNG