NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG NĂM 2023 ĐỐI VỚI DƯ NỢ CỦA CÁC KHOẢN CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013, THÔNG TƯ SỐ 32/2014/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 25/2016/TT-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2016

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trưng, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 là 5,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT (N.T.H.Loan).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phạm
Thanh Hà

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 2081/QD-NHNN

Hanoi, December 12, 2022

 

DECISION

PRESCRIBING INTEREST RATES IMPOSED BY COMMERCIAL BANKS IN 2023 ON OUTSTANDING DEBTS OF CONCESSIONAL HOUSING LOANS GRANTED UNDER CIRCULAR NO. 11/2013/TT-NHNN DATED MAY 15, 2013, CIRCULAR NO. 32/2014/TT-NHNN DATED NOVEMBER 18, 2014 AND CIRCULAR NO. 25/2016/TT-NHNN DATED JULY 29, 2016

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credits Institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of the State bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013 providing guidelines for dealing with difficulties arising from business operations, market assistance and bad debt settlement;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013 of the Governor of the State Bank of Vietnam prescribing concessional housing loans under the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013;

Pursuant to the Circular No. 32/2014/TT-NHNN dated November 18, 2014 of the Governor of the State Bank of Vietnam providing amendments to the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013;

Pursuant to the Circular No. 25/2016/TT-NHNN dated July 29, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam providing amendments to the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013;

At the request of the Director of the Monetary Policy Department;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The interest rate imposed by commercial banks in 2023 on outstanding debts of concessional housing loans granted under the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013, the Circular No. 32/2014/TT-NHNN dated November 18, 2014 and the Circular No. 25/2016/TT-NHNN dated July 29, 2016 is 5,0%/year.

Article 2. This Decision comes into force from January 01, 2023 and supersedes Decision No. 1956/QD-NHNN dated December 03, 2021 of the Governor of the State Bank of Vietnam prescribing the interest rate imposed by commercial banks in 2022 on outstanding debts of concessional housing loans granted under the Circular No. 11/2013/TT-NHNN dated May 15, 2013, the Circular No. 32/2014/TT-NHNN dated November 18, 2014 and the Circular No. 25/2016/TT-NHNN dated July 29, 2016.

Article 3. Chief of the Ministry Office, the Director of the Monetary Policy Department and heads of units affiliated to the State Bank of Vietnam, and commercial banks granting concessional housing loans shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Pham Thanh Ha

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 2081/QD-NHNN dated December 12, 2022 on prescribing interest rates imposed by commercial banks in 2023 on outstanding debts of concessional housing loans granted under Circular No. 11/2013/TT-NHNN, Circular No. 32/2014/TT-NHNN and Circular No. 25/2016/TT-NHNN
Official number: 2081/QD-NHNN Legislation Type: Decision
Organization: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Signer: Pham Thanh Ha
Issued Date: 12/12/2022 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 2081/QD-NHNN dated December 12, 2022 on prescribing interest rates imposed by commercial banks in 2023 on outstanding debts of concessional housing loans granted under Circular No. 11/2013/TT-NHNN, Circular No. 32/2014/TT-NHNN and Circular No. 25/2016/TT-NHNN

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status