THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 380-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 11 HÀNG NĂM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để động viên toàn dân, cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp; các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang... phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt lợi dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 năm 1959 về "Tết trồng cây" và công tác lâm nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Hàng năm, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28 tháng 11 là "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam".

Điều 2.- Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong toàn dân; tình cảm yêu ngành nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp.

- Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm.

- Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.

- Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương, lãng phí, bảo đảm đạt được nội dung, yêu cầu nói trên.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ghi ở Điều 2.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 380-TTg

Hanoi, June 28, 1995

 

DECISION

ON THE ORGANIZATION OF VIETNAM FORESTRY DAY ON THE 28TH OF NOVEMBER EACH YEAR

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to encourage the entire people and the cadres, employees and workers of the forestry branch; agencies, schools, armed forces... to bring into play the fine cultural tradition of the nation, to materialize the sacred teaching of President Ho Chi Minh on the 28th of November 1959 during the "Spring Tree Planting Festival" and to carry the forestry task;
At the proposal of the Minister of Forestry,

DECIDES:

Article 1.- From the year 1995, the 28th of November every year shall be observed as "Vietnam Forestry Day"

Article 2.- The organization of the "Vietnam Forestry Day" must achieve the following contents and requirements :

- To keep the entire people aware of the need to protect the forests and the environment; to deepen the love for the profession and the country among forestry cadres, employees and workers,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To mobilize and organize all branches, associations and the various strata of the population to take concrete actions, build concrete constructions and other useful works as tribute to Uncle Ho; to commend and reward good individuals, deeds, localities and units,

- The organization of the "Vietnam Forestry Day" must be practical and effective, and avoid all ostentation and wastefulness in order to attain the above-said contents and requirements.

Article 3.- The Minister of Forestry shall guide the implementation of this Decision in accordance with the contents and requirements stated in Article 2.

Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 380-TTg of June 28, 1995, on the organization of Vietnam forestry day on the 28th of November each year
Official number: 380-TTg Legislation Type: Decision
Organization: The Prime Minister of Government Signer: Tran Duc Luong
Issued Date: 28/06/1995 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 380-TTg of June 28, 1995, on the organization of Vietnam forestry day on the 28th of November each year

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status