BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) (sau đây viết tắt là Chương trình DR) với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của Chương trình DR

a) Mục tiêu tổng quát

- Chương trình DR được xây dựng, thiết kế và triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, nội dung của Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia về DSM); đẩy mạnh triển khai Chương trình DR để Chương trình DR trở thành chương trình trọng tâm, chiến lược và đóng góp phần lớn vào việc thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia về DSM;

- Xây dựng và thực hiện Chương trình DR là một hoạt động, giải pháp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng;

- Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện vùng, miền và từng Công ty Điện lực tỉnh nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần giảm áp lực tăng giá điện, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững;

- Chương trình DR được triển khai phù hợp với cơ chế chính sách hiện hành, điều kiện cơ sở hạ tầng ngành điện, xu hướng phát triển của ngành năng lượng và quy hoạch phát triển điện lực, đảm bảo tối ưu mọi nguồn lực xã hội, hiệu quả và lợi ích của khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành đồng bộ, đầy đủ và đa dạng các cơ chế chính sách, cơ chế tài chính và cơ chế khuyến khích phù hợp để tạo hành lang pháp lý triển khai Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM;

- Triển khai Chương trình DR đồng bộ và phù hợp với các nội dung khác thuộc Chương trình quốc gia về DSM, đảm bảo sau năm 2020 Chương trình DR được triển khai rộng rãi với sự tham gia tự nguyện, chủ động của nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc và trở thành một trong những chương trình, giải pháp cung cấp dịch vụ phụ trợ cho vận hành hệ thống điện, qua đó giảm nhu cầu cung cấp dịch vụ phụ trợ từ các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia;

- Phấn đấu giảm ít nhất 30% công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia so với mục tiêu của Chương trình quốc gia về DSM, tương ứng ít nhất 90 MW vào năm 2020, 300 MW vào năm 2025 và 600 MW vào năm 2030 thông qua triển khai thực hiện Chương trình DR;

- Góp phần cải thiện hệ số phụ tải hệ thống điện quốc gia (Kpt), hệ thống điện vùng, miền, từng Công ty Điện lực; từng bước xây dựng và thực hiện Chương trình DR đến từng trạm biến áp phân phối, góp phần cải thiện hệ số phụ tải từng trạm biến áp;

- Góp phần giảm tổn thất truyền tải trên lưới điện truyền tải 500 - 220kV Bắc - Trung - Nam;

- Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện hiệu quả; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh;

- Kết hợp thực hiện Chương trình DR với việc khuyến khích khách hàng sử dụng điện tham gia đầu tư các nguồn năng lượng tái tạo dạng phân tán, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng để triển khai các Chương trình DR đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Lộ trình và kế hoạch thực hiện

Chương trình DR được xây dựng và thực hiện theo lộ trình từ thí điểm, từng bước mở rộng (từ quy mô nhỏ - cơ sở đến quy mô lớn - nâng cao) và cuối cùng là triển khai rộng rãi với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện tham gia trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Giai đoạn 2019 - 2020

- Xây dựng quy định, cơ chế chính sách, bao gồm:

+ Nghiên cứu, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế chính sách, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích để thực hiện Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM, đảm bảo phù hợp với giải pháp về tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chương trình quốc gia về DSM; ưu tiên xây dựng và áp dụng các cơ chế chính sách về giá điện như cơ chế giá điện hai thành phần, giá điện khuyến khích để triển khai thực hiện Chương trình DR;

+ Xây dựng, ban hành quy định trình tự thực hiện, quản lý giám sát và đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện Chương trình DR bao gồm trách nhiệm của các đơn vị liên quan, cách thức tổ chức, quản lý, giám sát việc thực hiện các Chương trình DR;

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định để triển khai thí điểm các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị điều phối hoạt động Chương trình DR (DR Aggregator).

- Rà soát, tổ chức bộ phận thực hiện Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động và điều kiện thực tế tại các đơn vị điện lực; đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách để thực hiện.

- Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bao gồm:

+ Tổ chức xây dựng và thực hiện lồng ghép chiến lược và các chương trình truyền thông, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về nội dung và lợi ích của Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM để triển khai thực hiện từng bước trong các năm tiếp theo từ năm 2019;

+ Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để phổ biến, nâng cao nhận thức về Chương trình DR cho cộng đồng, trong đó trọng tâm trong giai đoạn 2019 - 2020 là các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đơn vị phân phối điện, khách hàng sử dụng điện lớn, trọng điểm, khách hàng sử dụng điện nước ngoài và khách hàng sử dụng điện đã trang bị hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng.

+ Xây dựng tài liệu về nội dung, lợi ích của Chương trình DR phù hợp với từng cấp độ, các cơ sở đào tạo để tham khảo, từng bước đưa vào chương trình đào tạo; trong đó, tập trung vào các trường cao đẳng, đại học và trên đại học có chuyên ngành điện, năng lượng;

+ Thực hiện lồng ghép các chương trình Lưới điện Thông minh, chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng, khách hàng sử dụng điện trong quá trình xây dựng, thực hiện các nội dung của Chương trình DR.

- Thực hiện Chương trình DR, bao gồm:

+ Tổ chức đánh giá tiềm năng thực hiện Chương trình DR, trong đó xác định rõ đối tượng khách hàng tiềm năng, nhu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải điện (số lượng tối đa thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, công suất phụ tải điều chỉnh), trên cơ sở đó xác định điều kiện tiên quyết, mục tiêu và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình DR hàng năm phù hợp với Chương trình quốc gia về DSM;

+ Ưu tiên thực hiện Chương trình DR thông qua ưu đãi phi thương mại, chương trình tham gia tự nguyện của khách hàng sử dụng điện phù hợp với Quy định về nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành: Xây dựng nội dung, kế hoạch để triển khai chính thức tại các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tỉnh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là miền Nam;

+ Đối với các Chương trình DR theo cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp và cơ chế giá điện: Xây dựng kế hoạch (nội dung, địa điểm, đối tượng khách hàng, thành phần tham gia, mục tiêu thực hiện) để thực hiện thí điểm hoặc chính thức phù hợp với cơ chế chính sách hiện hành tại một hoặc một số Tổng công ty Điện lực hoặc Công ty Điện lực, đặc biệt là ở miền Nam;

+ Ưu tiên thực hiện Chương trình DR ở miền, khu vực xảy ra tình trạng mất cân bằng cung - cầu điện, đặc biệt là miền Nam; trọng tâm tham gia Chương trình DR là các khách hàng sử dụng điện lớn, trọng điểm và khách hàng sử dụng điện đã trang bị hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng;

+ Xây dựng, thiết kế, triển khai thí điểm và từng bước thực hiện chính thức chương trình điều chỉnh phụ tải điện trực tiếp (Direct Load Control - DLC) đảm bảo phù hợp với cơ chế chính sách hiện hành và điều kiện cơ sở hạ tầng của ngành điện và khách hàng sử dụng điện;

+ Triển khai thí điểm mô hình các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị điều phối hoạt động Chương trình DR;

+ Nghiên cứu, đánh giá và kết hợp triển khai từng bước các công nghệ mới, hiện đại và giải pháp Lưới điện Thông minh để hỗ trợ thực hiện Chương trình DR như hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advance Metering Infrastructure - AMI), hệ thống tự động điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response Automation System), hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage), hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà (Building Energy Management System), hệ thống điều hòa hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

b) Giai đoạn 2021 - 2030

- Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ khung pháp lý để thực hiện rộng rãi Chương trình DR, bao gồm:

+ Cơ chế chính sách, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích cho Chương trình DR theo cơ chế khuyến khích trực tiếp và cơ chế giá điện để triển khai chính thức trên toàn quốc phù hợp với Chương trình quốc gia về DSM, trong đó ban hành cơ sở pháp lý để mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng điện dân dụng, sinh hoạt tham gia Chương trình DR;

+ Hoàn thiện xây dựng và ban hành quy định để các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị điều phối hoạt động Chương trình DR thành lập và hoạt động chính thức;

+ Rà soát, ban hành đồng bộ các quy định cụ thể về giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích thực hiện Chương trình DR.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm một số cơ chế chính sách và hình thức mới của Chương trình DR, bao gồm:

+ Cơ chế đấu thầu Chương trình DR để tạo thị trường và thu hút được nhiều khách hàng và các tổ chức trung gian tham gia vào chương trình;

+ Cơ chế cho phép khách hàng tham gia chào giá trên thị trường điện để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện hoặc thời điểm giá thị trường điện cao;

+ Cơ chế xử lý khi khách hàng không thực hiện Chương trình DR theo các cam kết/thỏa thuận đã ký với đơn vị điện lực.

- Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bao gồm:

+ Tiếp tục sử dụng đồng bộ, đa dạng các phương tiện thông tin, truyền thông để phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện về nội dung và lợi ích của Chương trình DR; phổ biến rộng rãi Chương trình DR cho tất cả các đối tượng khách hàng, trong đó có khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt;

+ Đẩy mạnh thực hiện các chiến dịch và chương trình truyền thông đã thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2019 - 2020; hiệu chỉnh và thiết kế các chương trình truyền thông phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng khách hàng nhằm thu hút được nhiều khách hàng sử dụng điện tham gia Chương trình DR;

+ Hoàn thiện, cập nhật tài liệu đào tạo về nội dung, lợi ích của Chương trình DR để tham khảo, phổ biến rộng rãi tại các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp độ đào tạo.

- Thực hiện Chương trình DR, bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu hàng năm của Chương trình DR như quy mô công suất (MW) thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, góp phần cải thiện hệ số phụ tải điện đối với từng Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tỉnh và từng trạm biến áp phân phối cấp điện áp 110kV;

+ Xác định các khu vực, miền xảy ra tình trạng mất cân bằng cung - cầu để tăng cường thực hiện Chương trình DR;

+ Đẩy mạnh và mở rộng thực hiện Chương trình DR thông qua ưu đãi phi thương mại, chương trình tham gia tự nguyện của khách hàng sử dụng điện và chương trình DLC trên cơ sở kết quả thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020;

+ Từng bước triển khai chính thức và mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình DR theo cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp, cơ chế giá điện phù hợp với cơ chế chính sách, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích được phê duyệt;

+ Thực hiện chính thức và mở rộng mô hình các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị điều phối hoạt động Chương trình DR;

+ Triển khai Chương trình DR như mô hình nguồn điện ảo (Virtual Power Plant - VPP) góp phần cung cấp dịch vụ phụ trợ cho vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

+ Tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại và giải pháp lưới điện thông minh để tối ưu việc thực hiện Chương trình DR như hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống tự động điều chỉnh phụ tải điện, hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà, hệ thống điều hòa hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng;

+ Triển khai thí điểm và chính thức Chương trình DR mới phù hợp với cơ chế, chính sách hiện hành như cơ chế đấu thầu Chương trình DR, cơ chế cho phép khách hàng tham gia chào giá trên thị trường điện để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện hoặc thời điểm giá thị trường điện cao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Cục Điều tiết điện lực:

a) Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích thực hiện Chương trình DR, đảm bảo phù hợp với các giải pháp về tài chính được phê duyệt trong Chương trình quốc gia về DSM;

b) Nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác để tạo hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ thực hiện Chương trình DR;

c) Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình DR để bổ sung vào kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam để trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;

d) Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo chuyên ngành để xây dựng tài liệu và thực hiện đào tạo về nội dung, lợi ích của Chương trình DR;

đ) Tổ chức thẩm định, phê duyệt mục tiêu, kế hoạch thực hiện hàng năm và từng giai đoạn của Chương trình quốc gia về DSM và Chương trình DR kết hợp với kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam;

e) Chủ trì tổ chức giám sát, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và từng giai đoạn của Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt;

g) Chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, chương trình thí điểm và xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực để triển khai các nội dung trong Chương trình DR được duyệt;

h) Trong quá trình thực hiện Chương trình DR, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh các mục tiêu, nội dung của Chương trình DR.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện Chương trình DR đảm bảo đạt được các mục tiêu và nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, phù hợp với các chính sách và cơ chế hiện hành;

b) Phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết điện lực, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM;

c) Tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ và phổ biến cho các đơn vị trực thuộc các nội dung của Chương trình DR được phê duyệt tại Quyết định này; chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể và cụ thể để triển khai các chương trình, dự án từ thí điểm, từng bước mở rộng (từ quy mô nhỏ - cơ sở đến quy mô lớn - nâng cao) và cuối cùng là triển khai rộng rãi) phù hợp với giai đoạn và nội dung của Chương trình DR; trường hợp cần thiết, lập Đề án thực hiện Chương trình DR giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của Tập đoàn, báo cáo Bộ Công Thương thông qua Cục Điều tiết điện lực;

d) Tổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể, các chương trình truyền thông, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về nội dung và lợi ích của Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM để triển khai thực hiện từng bước từ năm 2019;

đ) Chỉ đạo và giao các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Tập trung và đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện, khai thác toàn diện các kết quả của nghiên cứu phụ tải điện để đánh giá tiềm năng thực hiện Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình DR là một hoạt động, giải pháp trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị và của cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Xây dựng và tổ chức thống kê đầy đủ bộ cơ sơ dữ liệu của năm 2017 bao gồm hệ số phụ tải điện, công suất cực đại hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý, biểu đồ phụ tải điện (hệ thống điện, trạm biến áp, khách hàng sử dụng điện,…), số lượng và đối tượng khách hàng áp dụng giá điện theo thời gian của từng thành phần phụ tải điện, các kết quả nghiên cứu phụ tải điện,… để làm cơ sở xác định mục tiêu, kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện của Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM cho các năm và từng giai đoạn tiếp theo;

- Trong năm 2019, thực hiện nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thực hiện Chương trình DR phù hợp đối với từng khu vực, đối tượng khách hàng sử dụng điện;

- Thực hiện Chương trình DR phù hợp với lộ trình, kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này và Quy định về nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành;

- Rà soát, tổ chức bộ phận thực hiện Chương trình DR trong tổng thể Chương trình quốc gia về DSM đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động và điều kiện thực tế tại các đơn vị điện lực; đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao năng lực cho cán bộ, bộ phân chuyên trách để thực hiện Chương trình DR;

- Xây dựng và ban hành các quy trình nội bộ để hướng dẫn nhân viên điện lực và khách hàng đăng ký tham gia Chương trình DR;

- Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên điện lực đảm nhận công tác liên quan đến việc thực hiện Chương trình DR, đặc biệt là các cán bộ làm việc trực tiếp với khách hàng;

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa, hệ thống quản lý và thực hiện Chương trình DR và từng bước trang bị hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến để triển khai hiệu quả Chương trình DR;

- Đầu tư, trang bị đồng bộ hệ thống tự động hóa và điều khiển lưới điện phân phối (OMS, SAS, DAS, GIS,…) phù hợp với định hướng phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam để hỗ trợ triển khai hiệu quả và tối ưu Chương trình DR;

e) Xây dựng kế hoạch, mục tiêu thực hiện hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM được duyệt, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam.

g) Chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án, chương trình thí điểm phù hợp với các nội dung trong Chương trình DR được phê duyệt tại Quyết định này;

h) Định kỳ hàng quý, báo cáo Bộ Công Thương thông qua Cục Điều tiết điện lực các kết quả thực hiện của Tập đoàn và từng Tổng công ty Điện lực.

3. Các cơ quan, đơn vị khác liên quan thuộc Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Cục Điều tiết điện lực theo chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện lộ trình và kế hoạch triển khai Chương trình DR được phê duyệt, cụ thể:

a) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm:

- Nghiên cứu và đề xuất cụ thể về định hướng, giải pháp phát triển và phân bố cơ cấu nguồn điện phù hợp với phân bố phụ tải điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành điện và ngành năng lượng;

- Phối hợp với Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình DR tích hợp vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm giảm áp lực đầu tư phát triển hệ thống nguồn điện và lưới điện mới, phát triển năng lượng tái tạo.

b) Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có trách nhiệm:

Phối hợp với Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế kết hợp thực hiện Chương trình DR với Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo tận dụng các nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất.

c) Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến Chương trình quốc gia về DSM lồng ghép với nội dung, nhiệm vụ của các chương trình, đề án về khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Bộ Công Thương.

d) Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp có trách nhiệm:

Bố trí bổ sung nguồn kinh phí từ ngân sách phù hợp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam sau khi bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về quản lý, thực hiện Chương trình quốc gia về DSM được phê duyệt.

đ) Tạp chí Công Thương, Báo Công Thương, các Viện nghiên cứu và Trường đào tạo trực thuộc Bộ Công thương phối hợp với Cục Điều tiết điện lực xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nội dung, lợi ích của Chương trình DR và Chương trình quốc gia về DSM.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg CP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để p/h);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng;
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Thành viên BCĐ phát triển LĐTM tại Việt Nam;
- Cục ĐL, Vụ TKNL, Vụ KHCN, Vụ TC&ĐMDN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Các Công ty Điện lực;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
- Lưu: VT, ĐTĐL (03).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 175/QD-BCT

Hanoi, January 28, 2019

 

DECISION

APPROVAL OF ROADMAPS AND PLANS FOR EXECUTION OF DEMAND RESPONSE PROGRAMS

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004 and the Law on Amendments to some Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating some Articles of the Law on Electricity and the Law on Amendments to some Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision dated March 08, 2018 on approval of the National Program for Demand Side Management for the 2018 - 2020 period with vision towards 2030;

At the request of the Director General of the Electricity Regulatory Authority,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The roadmaps and plans for execution of Demand Response Programs (hereinafter referred to as the “DRPs”) are approved. To be specific:

1. Objectives of a DRP

a) Overall objectives:

- A DRP is developed, designed and executed in line with the objectives and contents of the National Program for Demand Side Management for the 2018 – 2020 period with vision towards 2030 approved by the Prime Minister in the Decision No. 279/QD-TTg dated March 08, 2019 (hereinafter referred to as “the National DSM Program”); strengthen the execution of the DRP so that it becomes a key and strategic program, which will significantly contributes to accomplishing the specific objectives of the National DSM Program;

- Development and execution of the DRP are considered as tasks in business plans of power corporations and power companies so as to optimize their business, thereby contributing to ensuring the power supply, raising the quality of electric energy and electricity service reliability and improving the quality of customer service, contributing to the environmental protection and socio-economic development, and promoting the overall economic efficiency of the electric power system in association with the sustainable development of the electricity and energy sector;

- The peak load capacity of the national electric system and the electric systems of geographical areas or regions is expected to be reduced in order to lower the needs for investment capital for construction and expansion of the electric system, contribute to a reduction in the power price hike pressure and the reasonable exploitation of energy resources and the sustainable development;

- The DRP is executed in line with applicable regulatory policies, conditions of power infrastructure, developmental trends of the energy sector and the national electricity development planning, ensuring the optimization of all social resources, efficiency and benefits for consumers and electric utilities.

b) Specific objectives

- Formulate and call for the competent authority's consideration, approval and promulgation of a uniform, adequate and various number of appropriate regulatory policies, financial policies and incentives in order to provide a legal framework for the execution of the DRP included in the National DSM Program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Strive to reduce at least 30% the peak load capacity of the national power system in comparison with the objective of  National DSM Program, equivalent to at least 90 MW by 2020, 300 MW by 2025 and 600 MW by 2030 through the execution of the DRP;

- Improve the load factor of the national electric system (Kpt), electric systems of geographical areas or regions and each power company; gradually develop and execute the DRP at each distribution substation, thus contributing to improving its load factor;

- Contribute to lessening transmission loss on 500kV or 220kV northern-central and central-southern lines;

- Raise awareness among the consumers and the entire society of the demand side management and the effective use; gradually transform from traditional consumers to smart consumers;

- Combine the execution of the DRP with provision of incentives in order for the consumers to invest in distributed renewable energy resources, especially rooftop solar system and energy storage system to ensure the most effective execution of the DRP.

2. Execution roadmap and plan

A DRP is developed and executed according to the roadmap: Piloting - Gradual expansion (small scale - large scale) - Nationwide expansion. To be specific:

a) 2019 - 2010 period

- Develop regulations and regulatory policies. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Develop and promulgate regulations on processes of executing, managing, supervising and assessing the execution of DRPs, including responsibilities of relevant entities and approaches to organizing, managing and supervising the implementation of DRPs;

+ Research and develop policies and regulations to pilot DRPs at service providers and DR aggregators.

- Review and establish the organizational structure of the division in charge of execution of a DRP included in the National DSM Program in order to ensure that it conforms to requirements concerning the organizational machinery, business performance and actual conditions at electric utilities; speed up the establishment and enhancement of competency of officials and specialized divisions in charge of execution of the DRP.

- Design communication and awareness-raising programs. To be specific:

+ Organize the formulation and integration of communication and propaganda programs and strategies, and strategies and programs for raising public awareness of contents and benefits of DRPs included in the National DSM Program to gradually execute it in the next years from 2019;

+ Uniformly use appropriate information and communication means to disseminate and raise the population's awareness of DRPs, especially for the 2019 - 2020 period, give focus on relevant regulatory authorities, electricity distributors, large and key consumers, foreign consumers and consumers that have installed rooftop solar system or energy storage system.

+ Design documents about contents and benefits of DRPs in line with each training level in order for training institutions to use as references in their educational programs; especially give focus on tertiary, undergraduate and postgraduate education institutions that offer major in electric power or energy;

+ Integrate smart grid programs and programs for raising the awareness of the public and consumers in the process of establishing and performing tasks in DRPs.

- Execute DRPs. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Give priority to the execution of DRPs according to the non-trade incentives and programs voluntarily joined by the consumers in line with regulations on tasks and processes of executing DRPs promulgated by the Ministry of Industry and Trade: design tasks and plans for official execution of DRPs at power corporations and power companies across the nation, especially those in the Southern region;

+ Regarding the DRPs executed according to the directly financial support policies and electricity price mechanisms: formulate plans (which specify contents, locations, consumers, participants and objectives) execute pilot or official DRPs in line with applicable regulatory policies at one or more power corporations or power companies, especially those in the Southern region;

+ Give priority to execution of DRPs in geographical areas or regions where a power supply-demand imbalance occurs, especially those in Southern region; key participants in DRPs are large and key consumers and consumers that have installed rooftop solar system or energy storage system;

+ Develop, designing, carrying pilot execution and gradually carrying official execution of Direct Load Control (DLC) programs in line with applicable regulatory policies and conditions of infrastructures of the electricity sector and consumers;

+ Pilot service providers and DR aggregators;

+ Research, assess and gradually adopt new and modern technologies and smart grid solution to facilitate the execution of DRPs such as Advance Metering Infrastructure System, Response Automation System, Rooftop Solar System, Energy Storage System, Building Energy Management System, high-efficiency and energy saving cooling system.

b) 2021 - 2030 period

- Comprehensively and uniformly complete the legal framework for widespread execution of DRPs. To be specific:

+ Develop regulatory policies, financial policies and incentives for DRPs executed according to direct incentives and electricity price mechanism for official execution of DRPs nationwide in line with the National DSM Program, including promulgating a legal framework for expanding the group of household consumers participating the DRPs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Review and promulgate specific regulations on supervision of implementation of regulatory policies, financial policies and incentives for DRP execution.

- Research, develop and pilot some regulatory policies and new forms of DRPs, including:

+ A demand response auction mechanism, which is aimed at creating a market and attracting customers and intermediary organizations to join DRPs;

+ A mechanism allowing customers to bid load reductions at specific prices during peak periods or high electricity price periods;

+ A mechanism for taking actions against customers who fail to execute the DRP according to the commitments/agreements signed with an electric utility.

- Design communications and awareness-raising programs. To be specific:

+ Continue to uniformly using information and communication means to disseminate and raise awareness of the public, electric utilities and consumers of contents and benefits of DRPs; widely disseminate DRPs to all consumers, including household consumers;

+ Strengthen the execution of communication campaigns and programs effectively executed in the 2019 - 2020 period; adjust and design communication programs appropriate to each area and consumer with a view to attracting multiple consumers to participate in DRPs;

+ Complete and update training documents about contents and benefits of DRPs in order for educational institutions to use as references and in order to ensure that these documents are suitable for different training levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Design plans and determine annual objectives of DRPs such as demand response capacity (MW), contributing to improving the load factor of each power corporation and power company of province and 110kV distribution substation;

+ Determine geographical areas or regions where a power supply-demand imbalance occurs in order to strengthening the execution of DRPs;

+ Speed up and expand the execution of DRPs through non-trade incentives, programs voluntarily joined by the consumers and DLC programs according to result of execution of DRPs in the 2019 - 2020 period;

+ Gradually officially execute and expand the group of users participating in DRPs according to directly financial support policies and electricity price mechanisms in line with the approved regulatory policies, financial mechanisms and incentives;

+ Carry out official execution of DRPs and expand the group of service providers and DR aggregators;

+ Execute DRPs such as Virtual Power Plant model, thus contributing to providing ancillary services for operation of the electric power system and electricity market;

+ Strengthen the adoption of new and modern technologies and smart grid solution to optimize the execution of DRPs such as Advance Metering Infrastructure System, Response Automation System, Rooftop Solar System, Energy Storage System, Building Energy Management System, high-efficiency and energy saving cooling system;

+ Carry out pilot and official of DRPs in line with applicable policies and mechanisms such as demand response auction mechanism and mechanism allowing customers to bid load reductions at specific prices during peak periods or high electricity price periods.

Article 2. Implementary organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) take charge and cooperate with the Vietnam Electricity and affiliates of the Ministry of Finance in researching, developing and calling for the competent authority's approval and promulgation of regulatory policies, financial policies and incentives in order to execute DRPs, ensuring the conformity with the financial solutions approved in the National DSM Program;

b) research, develop and call for the competent authority's approval and promulgation of other necessary legislative documents to provide an adequate and uniform legal framework for execution of DRPs;

c) organize the formulation of a DRP execution plan to be added to the annual work plan of the Vietnam Smart Grid Development Steering Committee, which will submit it to the head of the Steering Committee for approval;

d) take charge and cooperate with the Vietnam Electricity and relevant units in working with Ministry of Education and Training and training institutions to design documents and provide training in contents and benefits of DRPs;

dd) organize the appraisal and approval of objectives and plans for execution of National DSM Program and DRPs annually and over periods in association with the annual work plan of the Vietnam Smart Grid Development Steering Committee;

e) take charge of carrying out supervision, expedition, inspection and assessment of results of execution of DRPs included in the National DSM Program and DRPs annually and over periods according to the approved roadmaps and plans;

g) take initiative in promoting international cooperation, making the best of grants or aids from domestic and international organizations for execution of technical assistance projects and pilot programs in order to develop and fully complete the legal framework for DRPs;

h) In the course of execution of DRPs, review and assess the outcomes in order to recommend the Prime Minister to consider approving supplementary or modified objectives or tasks in the DRPs.

2. The Vietnam Electricity shall be assigned to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) closely cooperate with the Electricity Regulatory Authority, affiliates of the Ministry of Finance and relevant units in developing and completing the legal framework, regulatory policies and mechanisms in order to execute DRPs and National DSM Program;

c) fully and uniformly perform and disseminate DRP tasks approved in this Decision to its affiliates; take initiative in formulating a master and specific plan to execute pilot programs and projects and gradually expand (from small to large scale) and widely expand them) in line with specific stages and tasks of DRPs; where necessary, establish a project on its execution of DRPs in the 2019 - 2020 period with vision towards 2030, and notify the Ministry of Industry and Trade via the Electricity Regulatory Authority thereof;

d) organize the formulation and execution of overall strategies, communication and propaganda programs, and programs for raising public awareness of contents and benefits of DRPs and National DSM Program to gradually execute them in the next years from 2019;

dd) direct and assign power corporations and power companies of provinces to perform the following tasks:

- Focus on and strengthen load researches, improve the capacity for forecasting the load demand and comprehensively exploit the results of these load researches to assess the potentials for executing DRPs and National DSM program;

- Development and execution of the DRP are considered as tasks in annual business plans of each unit and Vietnam Electricity so as to optimize their business;

- Establish and fully consolidate database of 2017 including load factor, peak capacity of the electric power system under its management, load profile (electric power system, substation, consumers, etc.), number and groups of consumers applying Time-of-Use electricity price, results of load researches, etc. to form a basis for determining objectives, inspect and assess the execution of DRPs and National DSM Program over years and next periods;

- In 2019, research and assess potentials for executing DRPs appropriate to each area and group of consumers.

- Execute DRPs in line with the roadmaps and plans approved in this Decision and regulations on contents and processes of executing DRPs promulgated by the Ministry of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop and promulgate internal processes to instruct electricity employees and consumers to participate in DRPs;

- Focus on training electricity employees and officials in charge of tasks related to execution of DRPs, especially officials directly working with consumers;

- Invest in and upgrade electric power system, information technology system, infrastructure system, Automatic Meter Reading System, DRP execution management and execution system and gradually install Advance Metering Infrastructure System to effectively execute DRPs;

- Invest in and uniformly install automation and distribution grid control systems (OMS, SAS, DAS, GIS, etc.) in line with orientation towards smart grid development in Vietnam to assist in effective and optimal execution of DRPs;

e) Develop execution plans and objectives over years and periods in conformity with approved DRPs and National DSM Program and DRPs, submit them to the Ministry of Industry and Trade for consideration and approval to be included in the annual work plan of the Vietnam Smart Grid Development Steering Committee.

g) Take initiative in promoting international cooperation, making the best of grants or aids from domestic and international organizations for execution of pilot projects and programs in conformity with DRPs approved in this Decision;

h) submit quarterly reports on execution of DRPs by Vietnam Electricity and each power corporations to the Ministry of Industry and Trade via the Electricity Regulatory Authority.

3. Other relevant authorities and units affiliated to the Ministry of Industry and Trade shall, within their jurisdiction, take initiative in cooperating with the Electricity Regulatory Authority in the course of implementing roadmaps and plans for execution of approved DRPs. To be specific:

a) The Electricity and Renewable Energy Authority shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- cooperate with the Electricity Regulatory Authority in researching and proposing regulatory policies and mechanism for executing DRPs and integrating them into the national power development planning in order to reduce the pressure for new electrical source and grid development and renewable energy development.

b) The Department of Energy Efficiency and Sustainable Development shall cooperate with the Electricity Regulatory Authority in researching and proposing solutions and mechanisms in association with execution of DRPs and Energy Efficiency Program to make the best of resources to achieve the highest efficiency.

c) The Department of Science and Technology shall take charge and cooperate with the Electricity Regulatory Authority and Vietnam Electricity and relevant authorities and units in performing scientific and technological tasks related to the National DSM Program and combine them with tasks specified in scientific and technological programs and projects at national level and of the Ministry of Industry and Trade.

d) The Department of Finance and Enterprises Renovation shall provide additional funding derived from the budget for operating the Vietnam Smart Grid Development Steering Committee after adding the approved functions and tasks of managing and executing the National DSM Program.

dd) The Industry and Trade Magazine, Industry and Trade Newspaper, research institutes and training institutions affiliated to the Ministry of Industry and Trade shall cooperate with the Electricity Regulatory Authority in designing and executing training programs, communication programs and programs for raising public awareness of contents and benefits of DRPs and National DSM Program.

Article 3. Effect

1. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

2. Chief of Ministry Office, Chief Inspector of Ministry, Directors, Directors General, head of Vietnam Smart Grid Development Steering Committee, Director General of Vietnam Electricity and relevant units are responsible for the implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 175/QD-BCT dated January 28, 2019 approval of roadmaps and plans for execution of Demand Response Programs
Official number: 175/QD-BCT Legislation Type: Decision
Organization: The Ministry Of Industry And Trade Signer: Tran Tuan Anh
Issued Date: 28/01/2019 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 175/QD-BCT dated January 28, 2019 approval of roadmaps and plans for execution of Demand Response Programs

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status