NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo yêu cầu công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thống đốc và các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN):

1. Nguyên tắc phân công:

a. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN theo các quy định hiện hành của pháp luật.

b. Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Thống đốc và các Phó Thống đốc theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của NHNN và các quy định, quy chế khác của NHNN.

c. Bảo đảm tính thống nhất, chuyên môn hóa, chủ động và trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN theo từng lĩnh vực công tác; đồng thời, tạo điều kiện để Lãnh đạo NHNN nắm và hiểu rõ các hoạt động chung, các mặt công tác của NHNN, của ngành Ngân hàng. Mỗi việc chỉ giao một Lãnh đạo NHNN chủ trì và chịu trách nhiệm.

d. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, minh bạch, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

e. Việc phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo NHNN tại các văn bản khác cần tuân thủ nguyên tắc và phân công nhiệm vụ tại Quyết định phân công công tác Ban Lãnh đạo NHNN (coi đây là căn cứ gốc), trừ trường hợp Thống đốc hoặc cấp có thẩm quyền có quyết định khác.

2. Quan hệ công tác giữa Thống đốc và các Phó Thống đốc:

a. Thống đốc là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu NHNN, lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của NHNN; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trước pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Chính phủ, người đứng đầu NHNN theo quy định của Luật NHNN và các quy định liên quan khác của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN.

b. Thống đốc phân công các Phó Thống đốc giúp Thống đốc theo dõi, chỉ đạo, giải quyết thường xuyên, toàn diện công việc của NHNN theo từng lĩnh vực, đơn vị và xử lý các công việc cụ thể khác thuộc thẩm quyền của Thống đốc khi cần thiết. Trường hợp cần thiết, Thống đốc trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công cho Phó Thống đốc.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Thống đốc sử dụng quyền hạn của Thống đốc và nhân danh Thống đốc để chủ động chỉ đạo xử lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công việc thuộc các lĩnh vực, đơn vị và các công việc cụ thể khác được phân công. Chủ động trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chung về các lĩnh vực, công việc, đơn vị khác của NHNN.

Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị do Phó Thống đốc khác phụ trách thì Phó Thống đốc chủ trì trực tiếp trao đổi, thống nhất với Phó Thống đốc đó để giải quyết. Nếu còn ý kiến khác nhau hoặc phát sinh những vấn đề lớn, phức tạp thì Phó Thống đốc chủ trì xem xét, quyết định hoặc trực tiếp báo cáo Thống đốc nếu cần thiết.

c. Đối với các nhiệm vụ liên quan đến nhiều Phó Thống đốc, Thống đốc sẽ xem xét giao một Phó Thống đốc chủ trì theo thứ tự ưu tiên: (i) theo lĩnh vực công tác phụ trách; (ii) theo đơn vị phụ trách.

d. Khi Thống đốc vắng mặt và khi cần thiết, Thống đốc ủy nhiệm Phó Thống đốc thường trực hoặc một Phó Thống đốc khác (trong trường hợp Phó Thống đốc thường trực cùng vắng mặt) thay mặt Thống đốc điều hành hoạt động của NHNN, giải quyết công việc do Thống đốc phụ trách theo quy định. Phó Thống đốc được ủy nhiệm có trách nhiệm báo cáo Thống đốc kết quả các công việc đã xử lý trong thời gian được ủy nhiệm.

e. Khi vắng mặt, Phó Thống đốc báo cáo Thống đốc để Thống đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công Phó Thống đốc khác xử lý công việc thay trong thời gian vắng mặt.

f. Căn cứ tình hình công việc thực tế, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của NHNN, Thống đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Thống đốc và các Phó Thống đốc quy định tại Điều 3 Quyết định này và giao các Phó Thống đốc thực hiện một số công việc ngoài nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này.

g. Thống đốc và các Phó Thống đốc duy trì các cuộc họp giao ban Ban lãnh đạo NHNN định kỳ hoặc đột xuất để phối hợp xử lý công việc.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Thống đốc:

Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công, Phó Thống đốc thay mặt Thống đốc được quyền quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thống đốc, trước pháp luật về những quyết định của mình đối với những lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, cụ thể:

1. Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác (nếu cần thiết) theo yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc lĩnh vực được phân công để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thống đốc, cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

b. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được phân công.

c. Kịp thời báo cáo Thống đốc về những vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược, nhạy cảm; những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau giữa NHNN với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề mới phát sinh chưa có trong quy định.

2. Đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức tài chính (TCTC), doanh nghiệp NHNN được giao quản lý (gọi tắt là đơn vị):

a. Phối hợp với các Phó Thống đốc khác có liên quan chỉ đạo các công tác của đơn vị được phân công phụ trách.

b. Phối hợp với Phó Thống đốc phụ trách đơn vị chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo lĩnh vực được phân công phụ trách, tạo ra mối liên kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị theo từng lĩnh vực.

3. Ký thay Thống đốc các văn bản thuộc thẩm quyền của Thống đốc, các văn bản của NHNN trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Thống đốc phân công, ủy quyền (gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính). Khi Thống đốc vắng mặt, Phó Thống đốc được ủy nhiệm được ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Thống đốc.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng:

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Ngành.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; công tác cải cách hành chính; hiện đại hóa ngân hàng, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của NHNN; công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; kiểm toán hoạt động của NHNN; công tác văn phòng.

- Chỉ đạo chung công tác đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu.

- Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng.

- Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kiểm toán nội bộ.

2. Phó Thống đốc Đào Minh Tú:

- Làm nhiệm vụ Phó Thống đốc thường trực, thay mặt Thống đốc điều hành công việc của NHNN khi Thống đốc vắng mặt (trừ trường hợp Phó Thống đốc cũng vắng mặt).

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác tín dụng; công tác phát hành tiền tệ và kho quỹ; công tác kế toán tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác quản trị và hiện đại hoá công sở; công tác báo chí, truyền thông của Ngành; công tác đào tạo, hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng; hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng.

+ Công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô; hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi.

+ Chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 689) trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; việc xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, có ý kiến, triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô.

+ Công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của NHNN.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách và việc phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương của các TCTD, TCTC, doanh nghiệp này (trừ kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam).

+ Một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kiểm toán nội bộ, cải cách hành chính, văn phòng... theo phân công cụ thể của Thống đốc.

- Chủ tịch Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng.

- Người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Truyền thông; Cục Phát hành và Kho quỹ; Cục Quản trị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của NHNN; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Thời báo Ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng; Học viện ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Nhà máy in tiền Quốc gia Việt Nam.

3. Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác pháp chế; công tác thanh tra hành chính, cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác nghiên cứu khoa học.

+ Công tác xây dựng, trình duyệt Đề án xử lý NHTM cổ phần Sài Gòn, NHTM cổ phần Đông Á và triển khai các Đề án xử lý này.

+ Công tác triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách: Vụ Pháp chế; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Viện Chiến lược ngân hàng.

4. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác thanh toán, công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành ngân hàng; hoạt động thông tin tín dụng; quản lý cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; hoạt động của các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng (trừ Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân); công tác Đoàn thanh niên.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

+ Triển khai Dự án hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động của QTDND, tổ chức tài chính vi mô và Dự án đầu tư trang bị giải pháp phòng, chống rửa tiền.

- Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và Công nghệ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

- Trưởng Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh toán; Cục Công nghệ thông tin; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam; VAMC; NAPAS.

- Phụ trách một số hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

+ Trực tiếp chỉ đạo NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

+ Đại diện Lãnh đạo NHNN phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến ngành Ngân hàng trên địa bàn.

5. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác điều hành chính sách tiền tệ; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước và ngoài nước; công tác quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Trung ương; ổn định tiền tệ, tài chính; dự báo, thống kê; cán cân thanh toán quốc tế.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở.

- Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Ổn định tiền tệ, tài chính, Vụ Quản lý ngoại hối, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Sở Giao dịch.

6. Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác hợp tác quốc tế.

+ Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, quản lý cấp phép, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực do các Phó Thống đốc khác phụ trách). Quản trị, vận hành và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa.

+ Chỉ đạo chung công tác triển khai, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án 689 để báo cáo các cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD (trừ các TCTD do các Phó Thống đốc khác chỉ đạo triển khai).

+ Chỉ đạo xây dựng, trình duyệt Đề án xử lý các ngân hàng mua bắt buộc, các TCTD được kiểm soát đặc biệt/giám sát tăng cường (trừ các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt do Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn phụ trách) và triển khai các Đề án xử lý này.

+ Chỉ đạo xây dựng, trình duyệt và triển khai Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB); Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS); Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB); Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

- Phụ trách một số hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm:

+ Trực tiếp chỉ đạo NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

+ Đại diện Lãnh đạo NHNN phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến ngành Ngân hàng trên địa bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1781/QĐ-NHNN ngày 15/11/2021, Quyết định số 1026/QĐ-NHNN ngày 31/5/2023, Quyết định số 2182/QĐ-NHNN ngày 23/11/2023 của Thống đốc NHNN.

Điều 5. Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN; Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các TCTD, TCTC và doanh nghiệp NHNN được giao quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng CP và các Phó TTgCP (để b/c);
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VPCP, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND TP.Hà Nội; UBND TP.HCM;
- ĐU NHTW, CĐNHVN, CĐCQNHNNTW, Đoàn TN NHTW;
- BHTGVN; NAPAS; VAMC; NMITQG; các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng;
- Lưu: VT, VP2 (C.H.Hạnh).

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 03/QD-NHNN

Hanoi, January 02, 2024

 

DECISION

TASK ASSIGNMENT OF THE MANAGEMENT OF STATE BANK OF VIETNAM

THE GOVERNOR OF STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16th 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 1st 2016 on functions, duties, powers and organizational structure of Ministries and ministerial agencies, and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28th 2020 on amendments to Decree No. 123/2016/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No. 102/2022/ND-CP dated December 12th 2022 on functions, duties, powers and organizational structure of State Bank of Vietnam (SBV);

Pursuant to the Government’s Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18th 2022 promulgating the working regulations of the Government of Vietnam;

In consideration of the requirements for operation of State Bank of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.DECIDES:

Article 1. Assignment and work relationship between the Governor and Deputy Governors of State Bank of Vietnam (SBV):

1. Rules for assignment:

a. Ensure performance of all functions, duties and powers of SBV in accordance with applicable regulations of law.

b. Ensure performance of responsibilities and entitlements of the Governor and Deputy Governors in accordance with the Working Regulation of the Government, SBV, and other regulations of SBV.

c. Ensure the uniformity, professionalism, initiative and accountability of each member of SBV's management within their scope of operation; enable SBV's management to grasp the overall operation and specific aspects of SBV and the banking industry. Each task shall only be assigned to a specific SBV's management member.

d. Ensure concentration, democracy, transparency, reasonability, effectiveness, efficiency and convenience during task performance.

e. Duty assignment of SBV' management in other documents must comply with the principles and assignment in the Decisions on Duty Assignment of SBV's Management, which will be considered the basis, unless otherwise decided by the Governor or competent authorities.

2. Work relationship between the Governor and Deputy Governors

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b. The Governor shall assign Deputy Governors to assist the Governor in regularly and comprehensively monitoring, directing, handling the works of State Bank of Vietnam in each area of work, in each unit, and handle other works within the jurisdiction of the Governor when necessary. Where necessary, the Governor shall directly oversee the tasks that have been assigned to specific Deputy Governors.

The Deputy Governors shall, within their jurisdiction, in the name of the Governor, exercise the entitlements of the Governor to handle, monitor, expedite, inspect the performance of the tasks within the assigned areas and units, and other specifically assigned tasks. Discuss, study, follow other areas, tasks and units of State Bank of Vietnam.

In case an issue occurs during task performance of a Deputy Governor in relation to an area of work or unit of another Deputy Governor, both Deputy Governors shall discuss and reach a consensus on how to handle the issue. In case of dissenting opinions, major or complicated issues, the presiding Deputy Governor shall decide or directly report to the Governor if necessary.

c. With regard to duties that are relevant to multiple Deputy Governors, the Governor shall consider assigning one of them to preside over in the following order of priority: (i) area of work; (ii) unit under management.

d. In the absence of the Governor and where necessary, the Governor shall authorize the Standing Deputy Governor or another Deputy Governor (if the Standing Deputy Governor is also absent) to administer the operation of SBV and handle the Governor's works on behalf of the Governor. The authorized Deputy Governor shall report the results of works handled during the authorization period to the Governor.

e. In case a Deputy Governor is absent, he/she shall inform the Governor, who will directly or appoint another Deputy Governor to handle his/her works in his/her absence.

f. In consideration of actual works, in order to ensure performance of overall duties and entitlements of SBV, the Governor shall consider adjusting the assignment of tasks to the Governor and Deputy Governors prescribed in Article 3 of this Decision and assigning certain tasks to the Deputy Governors in addition to the duties prescribed in this Decision.

g. The Governor and Deputy Governors shall maintain periodic and ad hoc briefings of SBV' management to cooperate in task performance.

Article  2. Responsibilities and entitlements of Deputy Governors:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. With regard to assigned areas:

a. Direct, instruct relevant units to develop the strategies, programs, plans, schemes, mechanisms, policies, legislative documents and other types of documents (if necessary) to serve management, administration, handling of works in their assigned areas for promulgation within their jurisdiction, or for proposal to the Governor or competent authorities for promulgation, approval, monitoring, and inspection of implementation; promptly resolve any difficulties and issues that arise.

b. Frequently monitor and handle issues within their jurisdiction and issues being debated among Ministries, central authorities, local authorities, relevant organizations, agencies and units of SBV; actively cooperate with other organizations and trade associations in activities within their assigned areas.

c. Promptly submit reports to the Governor on major, important, strategic, sensitive issues; major issues being debated between SBV and Ministries, central authorities and local governments; issues directly raised by the Prime Minister, Deputy Prime Ministers, leaders of the Communist Party of Vietnam or the State; new and unregulated issues.

2. With regard to units of SBV, credit institutions, financial institutions, enterprises under the management of SBV (hereinafter referred to as "units"):

a. Cooperate with other relevant Deputy Governors in overseeing the works of units under their management.

b. Cooperate with the Deputy Governor in charge of the unit in directing relevant units in their assigned areas in order to form connection, ensure close and effective cooperate between the units in each area.

3. Act on behalf of the Governor to sign documents under the jurisdiction of the Governor, documents of SBV within the fiends and tasks assigned or authorized by the Governor (including legislative documents and administrative documents). In the absence of the Governor, the authorized Deputy Governor is entitled to sign the documents under the jurisdiction of the Governor.

Article 3. Specific duty assignment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Perform the entitlements and responsibilities of the head of SBV; direct and administer the overall operation of the banking industry.

- Take charge of the following areas: Development of law and institution; strategy for development of the banking industry; administrative reform; banking modernization; construction and development of Electronic Government with an aim to Digital Government of SBV; organization, personnel and HR development; audit of SBV's operation; office works.

- Oversee the representation of state ownership at credit institutions, credit institutions, and state-invested enterprises the state ownership in which is represented by SBV.

- Hold the position of Vietnamese Governor at international financial and monetary organizations: World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF); Asia Development Bank (ADB), Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB); Bank for International Settlements (BIS), International Investment Bank (IIB), International Bank for Economic Co-operation (IBEC).

- Hold the position of President of Banking Award Council.

- Hold the position of Party Committee Secretary of the Central Bank.

2. Deputy Governor Dao Minh Tu has the following duties:

- Hold the position of Standing Deputy Governor, who will operate SBV in the absence of the Governor (unless the Standing Deputy Governor is also absent).

- Assist the Governor in handling the tasks that are assigned or authorized. Directly oversee works in the following areas:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Inspection, supervision, licensing, formulation and promulgation of legislative documents on Cooperative Bank of Vietnam, people's credit funds, microfinance institutions; deposit insurance, operation of Vietnam Association of People's Credit Funds; technical assistance projects of international organizations and international cooperation in terms of cooperative banks, people's credit funds, microfinance, deposit insurance.

+ Oversee the implementation of the Government's Resolutions on carrying on primary duties and solutions for improvement of business operation and national competitiveness; Resolutions on enterprise support and development.

+ Implement the contents and duties specified in the “Restructuring of credit institutions associated with bad debt settlement in 2021 – 2025 period” Scheme (hereinafter referred to as "Scheme 689") promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 689/QD-TTg dated June 8th 2022 within his jurisdiction; the formulation, guidance, commenting, execution of debt restructuring and bad debt settlement plans of Cooperative Bank of Vietnam, people's credit funds and microfinance institutions.

+ Construction and development of Electronic Government with an aim to Digital Government of SBV.

+ Perform the duties of the representative of state ownership in credit institutions, financial institutions and state-invested enterprises the state ownership in which is represented by SBV within the assigned areas and units; Approval for financial plans, business plans, labor plans, salary plans of these credit institutions, financial institutions and enterprises (except labor plans and salary plans of Vietnam Asset Management Company (VAMC) and National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS)

+ Some duties relevant to personnel management, emulation, award and commendation, internal audit, administrative reform, office administration, etc. as specifically assigned by the Governor.

- Hold the position of President of Trade Union of the Banking Industry of Vietnam.

- Hold the position of Head of the Committee for the Advancement of Women in the Banking Industry.

- Hold the position of Spokesperson of SBV.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Deputy Governor Doan Thai Son:

- Assist the Governor in handling the tasks that are assigned or authorized. Directly oversee works in the following areas:

+ Legal works; works related to administrative inspection, banking safety policies and mechanisms, settlement of complaints, denunciations, anti-corruption; technical assistance projects of international organizations and international cooperation in banking safety policies and mechanisms, settlement of complaints, denunciations, anti-corruption; scientific research.

+ Development and submission of the Scheme for restructuring of Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) and DongA Joint Stock Commercial Bank (DongA Bank), and implementation thereof.

+ Implementation of the Strategy for Development of the Banking Industry by 2025 with an orientation towards 2030 and the National Financial Inclusion Strategy.

+ The contents and duties specified in Scheme 689 within his areas of work.

- Hold the position of President of Banking Science and Technology Council.

- Directly oversee and take charge of the following units: Legal Department; Bank Supervision and Inspection Agency (according to assigned areas and tasks); Banking Strategy Institute.

4. Deputy Governor Pham Tien Dung has the following duties:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Payment, information technology, digital transformation of the banking industry; credit information activities; licensing payment services; anti-money laundering and combating the financing of terrorism; technical assistance projects of international organizations and international cooperation in anti-money laundering; operation of banking associations (except Vietnam Association for People's Credit Funds); Youth Union Work.

+ The contents and duties specified in Scheme 689 within his areas of work.

+ Perform the duties of the representative of state ownership in credit institutions, financial institutions and state-invested enterprises the state ownership in which is represented by SBV within assigned areas and units; approval for labor plans and salary plans of VAMC and NAPAS.

+ Execution of the project for information system serving supervision of the people's credit funds, microfinance institutions and anti-money laundering solution projects.

- Hold the position of President of Payment and Technology Council of SBV.

- Hold the position of Chief of Management Board of Inter-bank Electronic Payment System.

- Directly oversee and take charge of the following units: Payment Department; Information Technology Department; Bank Supervision and Inspection (according to assigned areas and tasks); Vietnam Credit Information Center (CIC), VAMC; NAPAS.

- Take charge of certain activities in Ho Chi Minh City, including:

+ Directly supervise the HCMC branch of SBV following economic financial developments and banking activities in the city; report to the Governor for timely settlement of major banking and monetary issues and difficulties in the city.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Deputy Governor Pham Thanh Ha has the following duties:

- Assist the Governor in handling the tasks that are assigned or authorized. Directly oversee works in the following areas:

+ Monetary policy-making; monitoring of domestic and foreign monetary market developments; foreign exchange management, foreign exchange activities; gold trade; central banking operations; monetary and financial stabilization; forecasting, statistics production; international payment balance.

+ The contents and duties specified in Scheme 689 within assigned areas.

+ The duties of the representative of state ownership at credit institutions, credit institutions, and state-invested enterprises the ownership in which is represented by SBV within the assigned areas and units.

- Hold the position of Chief of Open Market Operation Board.

- Hold the position of Chief of State Foreign-exchange Reserve Management Board.

- Directly oversee and take charge of the following units: the Monetary Policy Department; Forecast and Statistics Department; Monetary and Financial Stabilization Department, Foreign Exchange Department, State Foreign-exchange Reserve Departments, Exchanges.

6. Deputy Governor Pham Quang Dung has the following duties:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ International cooperation.

+ Oversee the execution, update the progress and results of Scheme 689 for reporting to competent authorities; oversees the contents and duties in Scheme 689 within the assigned areas, the guidance and supervision of implementation of the plans for restructuring and bad debt settlement of credit institutions (except the credit institutions under the jurisdiction of other Deputy Governors).

+ Oversee the development and submission of the schemes for mandatory purchase of banks and credit institutions placed under special control/enhanced supervision (except banks put under special control under the jurisdiction of Deputy Governor Doan Thai Son) and the implementation thereof.

+ + Perform the duties of the representative of state ownership at credit institutions, credit institutions, and state-invested enterprises the ownership in which is represented by SBV within the assigned areas and units.

- Perform the role of Stand-in Vietnamese Governor at international financial and monetary organizations: World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF); Asia Development Bank (ADB), Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB); Bank for International Settlements (BIS), International Investment Bank (IIB), International Bank for Economic Co-operation (IBEC).

- Take charge of certain activities in Hanoi, including:

+ Directly supervise the Hanoi branch of SBV following economic financial developments and banking activities in the city; report to the Governor for timely settlement of major banking and monetary issues and difficulties in the city.

+ Represent SBV's management in cooperation with the People’s Committee of Hanoi in resolving banking issues in the city.

- Directly oversee and take charge of the following units: International Cooperation Department; Bank Supervision and Inspection Agency (according to assigned areas and tasks).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 5. Members of SBV's Management; heads of units of SBV; President of the Board of Directors (Board of Members) and General Directors (Directors) of credit institutions, financial institutions and enterprises under the management of SBV are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 03/QD-NHNN dated January 02, 2024 on task assignment of the management of State Bank of Vietnam
Official number: 03/QD-NHNN Legislation Type: Decision
Organization: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Signer: Nguyen Thi Hong
Issued Date: 02/01/2024 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 03/QD-NHNN dated January 02, 2024 on task assignment of the management of State Bank of Vietnam

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status