Tra cứu Mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định hiện hành, mức lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Tại mỗi địa bàn, mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng khác nhau. Mời Quý khách hàng cập nhật mức lương tối thiểu vùng chi tiết tại địa phương mình lại việc tại Tiện ích Tra cứu mức lương tối thiểu vùng.

Địa phương Vùng Mức lương tối thiểu vùng