Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Kể từ ngày 01/01/2023, doanh nghiệp tư nhân có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong trường hợp:

- Khi các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó; hoặc

- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài không còn được bảo hộ tại nước xuất xứ.

Cách thức thực hiện:

Để yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

1. Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Thông qua đường bưu điện đến các điểm tiếp nhận nêu trên.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo Mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Chứng cứ (nếu có).

3. Giấy uỷ quyền cho tổ chức yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoặc Giấy ủy quyền cho cá nhân yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện).

4. Bản giải trình lý do yêu cầu. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết:

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến.

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu trên mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện doanh nghiệp tư nhân phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,025