Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên (là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý) hoặc cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực văn bảng bảo hộ trong các trường hợp sau:
- Chủ văn bằng bảo hộ không nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
- Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
- Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
- Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
- Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
- Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
- Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó;
- Việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó;
- Nhãn hiệu được bảo hộ trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó;
- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài không còn được bảo hộ tại nước xuất xứ.

Cách thức thực hiện:

Để yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

1. Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Chứng cứ (nếu có).

3. Giấy uỷ quyền cho tổ chức hoặc Giấy ủy quyền cho cá nhân yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trong trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện.

4. Bản giải trình lý do yêu cầu. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết:

Trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của công ty để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với công ty.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,027