Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Thiết kế bố trí đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bởi chính công ty TNHH 02 thành viên trở lên (là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí) hoặc bởi cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) trong các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí

(1) Công ty TNHH 02 thành viên trở lên tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.

(2) Công ty TNHH 02 thành viên trở lên không còn tồn tại mà không có người kế thừa hợp pháp.

Lưu ý: 

- Trong trường hợp (1), cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét, quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (không cần tiến hành thủ tục nêu tại Mục 3 bên dưới).

- Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với trường hợp (2) với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

2. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí

- Công ty TNHH 02 thành viên trở lên nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký.

- Công ty TNHH 02 thành viên trở lên không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn.

Lưu ý:

- Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực thì toàn bộ hoặc một phần bị hủy bỏ của văn bằng bảo hộ đó không phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm cấp văn bằng.

- Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường hợp nêu trên với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

- Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí là suốt thời hạn bảo hộ;

Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí, công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo bộ thiết kế bố trí gồm:

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Chứng cứ (nếu có).

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện).

4. Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí hoặc Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN  (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của công ty công ty để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu trên mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,054