Thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

3 Từ Thay Đổi Cuộc Đời Của Bạn – Grow Up Career

Hình từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Trường hợp thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC), thì công ty phải lập Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao gửi Sở Tài chính phê duyệt, bao gồm những nội dung sau:

- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức BOT, BCC thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt phương án, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản.

>>Tham khảo mẫu Thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định.

Tương tự, phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho công ty. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

>>Tham khảo mẫu Thông báo thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

Lưu ý:

Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với Chi cục Thuế, nhưng phải có Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,366
Bài viết liên quan: