Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

3. 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản tài liệu đầu tiên đã nộp (nếu công ty TNHH 02 thành viên trở lên sửa đổi, bổ sung bản vẽ, bản mô tả tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí). 

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện công ty phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Chuyển đổi đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đối với trường hợp chuyển nhượng đơn, công ty TNHH 02 thành viên trở lên cần nộp các giấy tờ sau đến Cục Sở hữu trí tuệ:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền), phải có nội dung chủ yếu về:

- Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhương. 

- Số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó. 

Tham khảo mẫu Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí.

3. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

Đối với trường hợp thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty TNHH 02 thành viên trở lên thực hiện như sau

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chủ động yêu cầu thay đổi chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên cơ sở kế thừa, thừa kế tài sản khi hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của của cùng chủ sở hữu hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. 

Thủ tục: thực hiện như thủ tục sửa đổi đơn theo mục I nêu trên

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

889