Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế (sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao) trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Hình từ Internet

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn; chuyển đồi đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Thành phần hồ sơ:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế” trong đơn đăng ký sáng chế. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, công ty phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế tương ứng đã được sửa đổi.

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);

Lưu ý:

- Công ty TNHH 02 thành viên trở lên khi sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì công ty phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

- Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả sáng chế

- Ngoài ra, công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện công ty phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Tách đơn

Công ty có thể yêu cầu tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, công ty phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn gốc mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Công ty phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục sửa đổi đơn. Sau khi tiến hành thủ tục sửa đổi đơn ban đầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận việc sửa đổi của đơn, công bố nội dung sửa đổi đó trong trường hợp đơn ban đầu đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và người nộp đơn phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn.

III. Chuyển đổi đơn

- Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, công ty đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại. Với điều kiện người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn đối với đơn chuyển đổi theo quy định.

- Nếu công ty yêu cầu chuyển đổi đơn nộp sau thời hạn nói trên thì sẽ không được xem xét. Công ty có thể nộp đơn mới, nhưng được lấy ngày nộp đơn (ngày ưu tiên, nếu có) của đơn ban đầu.

IV. Yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Để yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng, người nộp đơn cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) như:

Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế;

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thầm quyền thì người nộp đơn có thể chủ động thực hiện thủ tục như thủ tục sửa đổi đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,106