Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

1. Thời hạn tạm nộp thuế

Công ty hợp danh tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, thời hạn tạm nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Cụ thể như sau:

Quý

I

II

III

IV

Thời hạn tạm nộp thuế

30/4

30/7

30/10

30/01

2. Thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng), công ty hợp danh thực hiện tạm nộp thuế như sau:

- Công ty hợp danh phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi công ty hợp danh đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

- Căn cứ để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý:

+ Công ty hợp danh thuộc diện lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

+ Công ty hợp danh không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

- Kể từ ngày 30/10/2022, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý phải:

+ Không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

+ Trường hợp công ty cổ phần nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 (tức là kể từ ngày 31/01) đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

- Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.

tạm nộp thuế tndn

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

3. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp khi nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

- Mức tính tiền chậm nộp bằng 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

- Công ty hợp danh không tính tiền chậm nộp trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019. Trình tự, thủ tục, hồ sơ không tính tiền chậm nộp thực hiện theo Điều 22 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,399
Câu hỏi thường gặp: