Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong 07 ngày kể từ khi xảy ra một trong số những thay đổi dưới đây:

- Thay đổi tên doanh nghiệp;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;

- Thay đổi tên miền;

- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ;

- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;

- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website;

- Các thay đổi khác do Bộ Công thương quy định.

Phương thức thông báo: Doanh nghiệp thông báo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động website thương mại điện tử hoặc gửi Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác.

Kết quả giải quyết: Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,170