Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý” trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, công ty phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý. 

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Nơi nộp hồ sơ: Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lưu ý: Công ty TNHH 02 thành viên trở lên cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của công ty - xem chi tiết tại công việc "Thay đổi thông tin của chủ văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý", và yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện công ty phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

709