>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

1. Trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thu nhập cá nhân khi công ty hợp danh hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

- Công ty hợp danh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp công ty hợp danh không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho công ty trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

- Công ty hợp danh bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi hợp nhất, sáp nhập; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Việc tổ chức lại doanh nghiệp (bao gồm hợp nhất, sáp nhập) không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của công ty được tổ chức lại. Trường hợp công ty được tổ chức lại không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty hợp danh giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty hợp danh phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

- Công ty hợp danh chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do thành viên góp vốn, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm nộp theo quy định theo quy định.

- Công ty hợp danh có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì công ty hợp danh có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

- Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ công ty cũ đến công ty mới do công ty cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì công ty mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do công ty cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do công ty cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi công ty hợp danh hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản, công ty hợp danh trả thu nhập phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

3. Hồ sơ khai thuế khi công ty hợp danh bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Công ty hợp danh nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty, bao gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty hợp danh quyết toán thuế thay theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,915