>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm trong Công ty Cổ Phần

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty cổ phần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm như sau:

1. Thời hạn quyết toán thuế

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, công ty cổ phần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Trường hợp công ty cổ phần không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tính thuế thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).

Ví dụ:

Năm 2023, công ty cổ phần A không phát sinh trả lương cho người lao động nào. Như vậy, công ty cổ phần A không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023.

Trong năm 2023, công ty cổ phần A có trả lương cho 10 người lao động của mình; nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN đối với các lao động này (nói cách khác, không ai có thu nhập đến mức nộp thuế TNCN). Công ty cổ phần A vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023.

2. Hồ sơ quyết toán thuế năm đối với tiền lương, tiền công

Công ty cổ phần nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho công ty cổ phần quyết toán thuế thay (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

19,015
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: