Quy định về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm trong Công ty Cổ Phần

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Hình từ Internet

Công ty cổ phần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm như sau:

1. Thời hạn quyết toán thuế

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, công ty cổ phần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Trường hợp công ty cổ phần không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tính thuế thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).

Ví dụ:

Năm 2015, công ty cổ phần A không phát sinh trả lương cho người lao động nào. Như vậy, công ty cổ phần A không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Trong năm 2016, công ty cổ phần A có trả lương cho 10 người lao động của mình; nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của ai trong số đó (nói cách khác, không ai có thu nhập đến mức nộp thuế TNCN). Công ty cổ phần A vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.

2. Hồ sơ quyết toán thuế năm

Công ty cổ phần nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

11,827
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: