>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc phân phối cổ phiếu trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Việc phân phối cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi công ty cổ phần phát hành bảo đảm người mua cổ phiếu tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông báo phát hành.

Và phải được hoàn thành trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối cổ phiếu ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét gia hạn nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày.

Trường hợp đăng ký chào bán chứng khoán cho nhiều đợt thì khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng.

Lưu ý: Trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu mà số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì công ty cổ phần phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất việc chào bán và đăng ký mua cổ phiếu, công ty phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý có trách nhiệm:

- Chuyển giao cổ phiếu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu cho người mua trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Công bố thông tin về kết quả chào bán và báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được trong đợt chào bán.

UBCKNN sẽ gửi thông báo xác nhận kết quả chào bán cho công ty cổ phần phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả chào bán.

- Công ty cổ phần phát hành được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Lưu ý về việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng:

(1) Cổ đông công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (sau đây gọi là cổ đông đăng ký chào bán), tổ chức phát hành phải mở 01 tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán, đợt phát hành tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và trường hợp tại Mục (2).

(2) Tổ chức phát hành đề nghị chấp thuận việc đăng ký phát hành cổ phiếu ra nước ngoài, đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu bằng ngoại tệ tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.

(3) Công ty cổ phần phát hành phải mở một tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng thương mại để chuyển số tiền thu được từ việc chào bán vào đó cho đến khi hoàn tất đợt chào bán.

(4) Công ty cổ phần phát hành không được sử dụng tiền trên tài khoản phong tỏa dưới bất cứ hình thức nào cho đến khi hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN. Công ty cổ phần phát hành chỉ có quyền yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán từ UBCKNN.

(5) Trường hợp công ty cổ phần phát hành là một ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác để phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của công ty cổ phần phát hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,881
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: