Quy định về việc kê khai bổ sung đối với hồ sơ khai thuế TNDN trong Công ty Hợp Danh

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình từ Internet

Trường hợp công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

1. Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản giải trình tờ khai bổ sung theo mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Các tài liệu liên quan.

2. Công ty hợp danh nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót như sau:

- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì công ty hợp danh khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

- Công ty hợp danh khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

3. Thời hạn nộp hồ sơ

Công ty hợp danh phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty hợp danh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,526
Bài viết liên quan: