Quy định về việc định giá tài sản góp vốn trong Công ty Hợp Danh

Định giá tài sản góp vốn công ty hợp danh

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Đối tượng được định giá là tài sản góp vốn

Cá nhân, tổ chức có thể góp vốn vào công ty hợp danh bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trong đó, tài sản góp vốn vào công ty hợp danh phải được định giá bao gồm: những tài sản không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng.

2. Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn đối với công ty hợp danh

Những tài sản cần được định giá khi góp vốn vào công ty hợp danh phải được người có thẩm quyền định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Cụ thể theo bảng sau:

 

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty

Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động

Thẩm quyền định giá

- Các thành viên định giá theo nguyên tắc đồng thuận;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

- Hội đồng thành viên công ty hợp danh và người góp vốn thỏa thuận định giá;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì:

Giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên chấp thuận.

Giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì:

- Các thành viên cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, các thành viên liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Người góp vốn, thành viên Hội đồng thành viên công ty hợp danh cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, những người này liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tham khảo mẫu:

- Quyết định định giá tài sản góp vốn;

- Biên bản định giá tài sản góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,225
Bài viết liên quan: