>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định cụ thể đối với trường hợp xử lý hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế mà nay không sử dụng trong Công ty Cổ Phần

ngừng sử dụng hóa đơn

Hình từ Internet

Công ty cổ phần không tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

- Công ty được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn chưa sử dụng.

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có thông báo việc hết giá trị sử dụng của các hóa đơn chưa lập mà công ty không còn kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký kinh doanh hoặc tự ý ngừng kinh doanh đang sử dụng.

- Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận thì công ty phải tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Đối với hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế nhưng không tiếp tục sử dụng, công ty phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn như sau:

Công ty có hóa đơn giấy không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Riêng đối với trường hợp:

- Cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), công ty phải tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

- Công ty chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì phải tiến hành tiêu hủy hóa đơn giấy trước khi sử dụng hóa đơn điện tử;

Lưu ý: Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm tại: Tiêu hủy hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in đối với công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,750
Bài viết liên quan: