Quy định chi tiết về việc yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí trong công ty TNHH một thành viên

1. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (văn bằng bảo hộ)

1.1. Chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí khi:

(i) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định.

(ii) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí.

(iii) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại mà không có người kế thừa hợp pháp.

Trong trường hợp (ii), Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Hiệu lực Giấy chứng nhận bị chấm dứt kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được tuyên bố bằng văn bản của chủ văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp (iii), công ty TNHH một thành viên có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Hiệu lực Giấy chứng nhận bị chấm dứt kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

1.2. Hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí khi:

(i) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được người có quyền đăng ký chuyển nhượng quyền đăng ký đối với thiết kế bố trí.

(ii) Thiết kế bố trí không đáp ứng các điều kiện bảo hộ.

(iii) Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của thiết kế bố trí nêu trong đơn.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (văn bằng bảo hộ) bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực thì toàn bộ hoặc một phần bị hủy bỏ của Giấy chứng nhận đó không phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm cấp văn bằng.

Công ty TNHH một thành viên có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong các trường hợp nêu trên với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ: là suốt thời hạn bảo hộ.

chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thủ tục chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (văn bằng bảo hộ)

2.1. Nộp phí, lệ phí

Công ty TNHH một thành viên yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí yêu cầu, phí thẩm định yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2024, mức phí, lệ phí như sau:

- Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng).

- Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 180.000 đồng, phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 390.000 đồng.

- Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

- Phí công bố Quyết định chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

2.2. Thành phần hồ sơ yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ văn bằng bảo bộ thiết kế bố trí gồm:

- Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- Chứng cứ (nếu có);

- Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

Tham khảo mẫu Giấy ủy quyền cho cá nhân chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ hoặc mẫu Giấy ủy quyền cho tổ chức chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

- Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng bảo hộ, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan;

Tham khảo mẫu Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc mẫu Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Trong một hồ sơ có thể yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện công ty TNHH một thành viên phải nộp phí, lệ phí theo Mục 2.1 đối với từng văn bằng bảo hộ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ.

Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2.3. Thời hạn giải quyết

- Trường hợp chính công ty TNHH một thành viên là chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Trường hợp công ty TNHH một thành viên là người thứ ba yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí: 

+ 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng bảo hộ;

+ Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

- Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,406
Bài viết liên quan: