>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Công ty hợp danh được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

1. Hồ sơ khai thuế lần đầu

Công ty hợp danh nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 02/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2. Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Lưu ý: Hằng năm, công ty hợp danh không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp:

- Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế (tương tự hồ sơ khai thuế lần đầu) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên;

- Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

2. Khai bổ sung hồ sơ thuế

- Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ thuế

+ Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì: công ty hợp danh phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

+ Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì công ty hợp danh được khai bổ sung. Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 03 của năm liền sau năm tính thuế, mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn thì công ty hợp vẫn được khai bổ sung trong năm đó, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

- Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì: công ty hợp danh sử dụng Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 02/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để khai bổ sung.

3. Thời hạn nộp thuế

- Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.

- Từ năm thứ hai trở đi: công ty hợp danh nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

- Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện khai thuế, nhưng phải có Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc.

1,867
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: