Định kỳ cập nhật thông báo website thương mại điện tử bán hàng trong công ty TNHH một thành viên

Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, công ty có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng bằng cách truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và khai báo thông tin theo mẫu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu công ty không tiến hành cập nhật, Bộ Công thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của công ty trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu công ty vẫn không có phản hồi thì Bộ Công thương hủy bỏ thông tin về website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,011