Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

điều tra tai nạn lao động

Hình từ Internet

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, nếu có khiếu nại, tố cáo thì việc điều tra lại tai nạn lao động thực hiện như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo không nhất trí với ý kiến trả lời của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động (Đoàn Điều tra lao động cấp tỉnh) để tiến hành điều tra lại tai nạn lao động; đồng thời, thông báo bằng văn bản Kết quả Điều tra lại cho người khiếu nại hoặc tố cáo biết, trường hợp không tiến hành điều tra lại thì phải nêu rõ lý do.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp tỉnh;

Biên bản Điều tra tai nạn lao động trước đó sẽ hết hiệu lực pháp lý khi Biên bản Điều tra lại được công bố.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,172