Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn trong công ty TNHH một thành viên