>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phép người khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền thuộc quyền sử dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan của mình.

Các quyền được hay không được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan tương tự như các trường hợp được hay không được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan - Xem chi tiết tại công việc “Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan”.

Để chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan thì chủ sở hữu cần lập Hợp đồng sử dụng quyền tác giả Tham khảo các mẫu hợp đồng: 

- Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản; 

- Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn;

- Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng) hoặc

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan Tham khảo các mẫu hợp đồng: 

- Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn;

- Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với ghi âm, ghi hình;

- Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng.

Nội dung của hợp đồng phải đảm bảo các điều khoản sau:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

2. Căn cứ chuyển quyền;

3. Phạm vi chuyển giao quyền;

4. Giá, phương thức thanh toán;

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

 Lưu ý:

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì:

- Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tác phẩm phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;

- Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác;

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể được chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,173
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: