Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính công ty hợp danh.Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thì công ty hợp danh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, công ty hợp danh gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm:

 - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Mẫu Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thời hạn Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,585