Cập nhật thông tin và báo cáo định kỳ tình hình triển khai website thương mại điện tử bán hàng trong công ty TNHH một thành viên

Hằng năm, theo thông báo của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, công ty sở hữu website thương mại điện tử bán hàng phải theo dõi và hoàn thành Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử gửi về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong thời hạn được nêu trong thông báo.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Đồng thời, mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, hộ kinh doanh có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo về ứng dụng bán hàng bằng cách truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và khai báo thông tin theo mẫu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu hộ kinh doanh không tiến hành cập nhật, Bộ Công thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của hộ kinh doanh trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu hộ kinh doanh vẫn không có phản hồi thì Bộ Công thương hủy bỏ thông tin về ứng dụng bán hàng đã thông báo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,180