DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tuổi thọ của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam

Chào các bạn, rảnh rỗi làm một cuộc thống kê nho nhỏ về tuổi thọ của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam, theo các bạn thì tuổi thọ trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam là bao nhiêu?

Tuổi thọ trung bình của Luật Bộ luật ở Việt Nam

Mời các bạn cùng Shin tham gia cuộc thống kê nhé:

STT

Luật, Bộ luật

Tuổi thọ trung bình

1

Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự 1985Bộ luật hình sự 1999Bộ luật hình sự 2015

                            (14 năm)                            (16 năm)  

15 năm

2

Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự 1995Bộ luật dân sự 2005Bộ luật dân sự 2015

                            (10 năm)                        (10 năm)

10 năm

3

Bộ luật tố tụng hình sự                                               

Bộ luật tố tụng hình sự 1988Bộ luật tố tụng hình sự  2003Bộ luật tố tụng hình sự 2015

(15 năm)                                     (12 năm)

13.5 năm

4

Bộ luật tố tụng dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự 2004Bộ luật tố tụng dân sự 2015

11 năm

5

Bộ luật hàng hải

Bộ luật hàng hải 1990Bộ luật hàng hải 2005Bộ luật hàng hải 2015

                                (15 năm)                           (10 năm)

12.5 năm

6

Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính 2010Luật tố tụng hành chính 2015

5 năm

7

Luật thống kê

Luật thống kê 2003Luật thống kê 2015

12 năm

8

Luật bầu cử

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1959Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1980Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1992  → Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1997Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

(21 năm) (12 năm) (5 năm) (18 năm)

14 năm

9

Luật kế toán

Luật kế toán 2003Luật kế toán 2015

12 năm

10

Luật Ngân sách nhà nước

Luật Ngân sách nhà nước 1996Luật Ngân sách nhà nước 2002Luật Ngân sách nhà nước 2015

(6 năm) (13 năm)

9.5 năm

11

Luật kiểm toán nhà nước

Luật kiểm toán nhà nước 2005Luật kiểm toán nhà nước 2015

10 năm

12

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

(12 năm) (7 năm)

9.5 năm

13

Luật tổ chức chính quyền địa phương

Luật tổ chức chính quyền địa phương 1958  → Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp 1962   → Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983  → Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1989Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1994Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003  →  Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

(4 năm) (21 năm) (6 năm) (5 năm) (9 năm) (12 năm)

9.5 năm

14

Luật tổ chức Chính phủ

Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960  → Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981Luật Tổ chức Chính phủ 1992  → Luật Tổ chức Chính phủ 2001  → Luật tổ chức Chính phủ 2015

(21 năm) (11 năm) (9 năm) (14 năm)

13.75 năm

15

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự 1960Luật nghĩa vụ quân sự 1981Luật nghĩa vụ quân sự 2015

(21 năm) (34 năm)

28 năm

16

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999 →  Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

2015

 

 

16 năm

17

Luật dạy nghề

Luật dạy nghề 2006Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

8 năm

18

Luật công an nhân dân

Luật công an nhân dân 2005Luật công an nhân dân 2014

9 năm

19

Luật sĩ quan Quân đội

Luật chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân 1958Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân 1981Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

(23 năm) (18 năm)

20.5 năm

20

Luật doanh nghiệp

Luật công ty 1990Luật doanh nghiệp tư nhân 1990 →  Luật Doanh nghiệp 1999   → Luật Doanh nghiệp 2005  → Luật Doanh nghiệp 2014

(9 năm) (6 năm) (9năm)

8 năm

21

Luật đầu tư

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987  → Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996  → Luật Đầu tư 2005  → Luật đầu tư 2014

(9 năm) (9 năm) (9 năm)

9 năm

22

Luật nhà ở

Luật nhà ở 2005Luật đầu tư 2014

9 năm

23

Luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản 2006Luật Kinh doanh bất động sản 2014

8 năm

24

 

Luật tổ chức Viện kiểm sát

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1960Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1981Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1992Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2002  → Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

(21 năm) (11 năm) (10 năm) (12 năm)

13.5 năm

25

Luật tổ chức Tòa án

 Luật tổ chức Toà án nhân dân 1960Luật tổ chức Toà án nhân dân 1981 →  Luật Tổ chức Toà án nhân dân 1992  → Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002 →  Luật tổ chức Tòa án nhân 2014

(21 năm) (11 năm) (10 năm) (12 năm)

13.5 năm

26

Luật tổ chức Quốc hội

Luật tổ chức Quốc hội 1960Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981Luật Tổ chức Quốc hội 1992Luật Tổ chức Quốc hội 2001  → Luật Tổ chức Quốc hội 2014

 (21 năm) (11 năm) (9 năm) (13 năm)

13.5 năm

27

Luật bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội 2006  → Luật Bảo hiểm xã hội 2014

8 năm

28

Luật hải quan

Luật Hải quan 2001  → Luật Hải quan 2014

13 năm

29

Luật công chứng

Luật Công chứng 2006Luật Công chứng 2014

8 năm

30

Luật bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 1993Luật Bảo vệ môi trường 2005  → Luật bảo vệ môi trường 2014

(12 năm) (9 năm)

10.5 năm

31

Luật phá sản

Luật Phá sản doanh nghiệp 1993Luật Phá sản 2004Luật Phá sản 2014

(11 năm) (10 năm)

10.5 năm

32

Luật hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình 1959Luật Hôn nhân và gia đình 1986 →  Luật Hôn nhân và Gia đình 2000Luật Hôn nhân và gia đình 2014

(27 năm) (14 năm) (14 năm)

18.3  năm

33

 

Luật xây dựng

Luật xây dựng 2003Luật Xây dựng 2014

11 năm

34

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005  → Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

8 năm

35

Luật đất đai

Luật Đất đai 1987Luật Đất đai 1993Luật Đất đai 2003  → Luật đất đai 2013

(6 năm) (10 năm) (10 năm)

8.7 năm

36

Luật đấu thầu

Luật Đấu thầu 2005Luật đấu thầu 2013

8 năm

37

Luật khoa học công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ 2000 →  Luật khoa học và công nghệ năm 2013

13 năm

38

Luật xuất bản

Luật Xuất bản 1993Luật Xuất bản 2004Luật xuất bản 2012

(11 năm) (8 năm)

9.5 năm

39

Luật hợp tác xã

Luật hợp tác xã 1996  → Luật Hợp tác xã 2003Luật hợp tác xã 2012

(7 năm) (9 năm)

8 năm

40

Luật tài nguyên nước

Luật Tài nguyên nước 1998  → Luật tài nguyên nước 2012

14 năm

41

Luật công đoàn

Luật Công đoàn 1957  → Luật Công đoàn 1990Luật Công đoàn 2012

(33 năm) (22 năm)

27.5 năm

42

Bộ luật lao động

Bộ luật Lao động 1994  → Bộ Luật lao động 2012

18 năm

43

Luật khiếu nại tối cáo

Luật Khiếu nại, tố cáo 1998  → Luật khiếu nại 2011Luật tố cáo 2011

13 năm

44

Luật khoáng sản

Luật Khoáng sản 1996  → Luật khoáng sản 2010

14 năm

45

Luật thanh tra

Luật Thanh tra 2004Luật thanh tra 2010

6 năm

46

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật Ngân hàng Nhà nước 1997 →  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

13 năm

47

Luật các tổ chức tín dụng

 Luật các Tổ chức tín dụng 1997Luật các tổ chức tín dụng 2010   

13 năm

48

Luật Quốc tịch Việt Nam

Luật Quốc tịch Việt Nam 1988  → Luật Quốc tịch Việt Nam 1998  →  Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

(10 năm) (10 năm)

20 năm

49

Luật báo chí

Luật Báo chí 1989  → Luật Báo chí 2016

27 năm

50

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991  → Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004  → Luật trẻ em 2016

(13 năm) (12 năm)

12.5 năm

51

Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội

Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội 2003  → Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

12 năm

52

Luật Giáo dục

Luật Giáo dục 1998  → Luật Giáo dục 2005

7 năm

53

Luật bảo vệ phát triển rừng

Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

13 năm

54

Luật ký kết gia nhập điều ước quốc tế

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005 →  Luật điều ước quốc tế 2016

11 năm

55

Luật thương mại

Luật thương mại 1997Luật thương mại 2005

8 năm

56

Luật Hàng không dân dụng

Luật Hàng không dân dụng 1991Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

15 năm

57

Luật dược

Luật Dược 2005Luật Dược 2016

11 năm

58

Luật bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội 2006  → Luật Bảo hiểm xã hội 2014

8 năm

59

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990  → Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1998Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

(8 năm) (10 năm)

9 năm

60

Luật thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế Doanh thu 1990  → Luật Thuế giá trị gia tăng 1997  →  Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

(7 năm) (11 năm)

9 năm

61

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế Lợi tức 1990  → Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997  → Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

(7 năm) (6 năm) (5 năm)

6 năm

62

Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất 1994Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

13 năm

63

Luật thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987  → Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1991  → Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

(4 năm) (14 năm) (11 năm)

9.7 năm

64

Luật Giao thông đường bộ

Luật Giao thông đường bộ 2001Luật giao thông đường bộ 2008

7 năm

65

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996  → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008  → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

(12 năm) (7 năm)

9.5 năm

Tổng trung bình

11.9 năm

Như vậy, tuổi thọ trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam là 11.9 năm, cái này là mình tính những văn bản luật bị thay đổi toàn bộ, không tính các trường hợp bị sửa đổi, bổ sung nhé, các bạn.

Theo các bạn, tuổi thọ trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam như thế này là dài hay ngắn? Mời các bạn cho ý kiến?

  •  72417
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

27 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…