DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 04/2024/TT-BNV: Tỷ lệ ngạch công chức theo từng chuyên ngành cụ thể

Avatar

 

Ngày 27/6/2024 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Qua đó đã bổ sung tỷ lệ ngạch công chức cụ thể của từng cơ quan.

Thông tư 04/2024/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2024

Bổ sung tỷ lệ ngạch công chức theo từng chuyên ngành cụ thể

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 04/2024/TT-BNV đã bổ sung các tỷ lệ ngạch công chức cụ thể vào Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BNV như sau:

Tỷ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ:

- Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ:

+ Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Tối đa 40%;

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%;

+ Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỷ lệ phần trăm (%) các ngạch còn lại.

- Đối với tổ chức thuộc, trực thuộc tổng cục:

+  Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục

+ Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Tối đa 30%;

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 50%;

+ Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỷ lệ % các ngạch còn lại.

- Đối với tổ chức trực thuộc tổng cục được tổ chức tại địa phương theo ngành dọc 

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%;

+ Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỷ lệ % các ngạch còn lại.

Tỷ lệ ngạch công chức của cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 50%;

+ Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỷ lệ % các ngạch còn lại.

- Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Trung ương:

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%;

+ Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỷ lệ % các ngạch còn lại.

Tỷ lệ ngạch công chức của cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện 

Công chức của các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện giữ các ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm.

Tỷ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức khác

Đối với các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng, của pháp luật, được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức nhưng không thuộc các đối tượng trên thì người đứng đầu cơ quan đó quyết định áp dụng tỷ lệ % theo quy định trên nhưng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động của cơ quan đó.

Như vậy, so với hiện hành quy định tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành sẽ do người đứng đầu cơ quan đó quy định thì nay đã có quy định cụ thể tỷ lệ này.

Cơ quan có tỷ lệ ngạch công chức cao hơn quy định thì giải quyết thế nào?

Đi cùng với việc quy định tỷ lệ ngạch công chức cụ thể thì sẽ có các trường hợp cơ quan, tổ chức đã có tỷ lệ cao hơn từ trước, vấn đề này sẽ được giải quyết theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 04/2024/TT-BNV như sau: 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Thực hiện việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm không vượt quá tỷ lệ theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức có tỷ lệ ngạch công chức thực tế cao hơn tỷ lệ quy định thì không thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch đối với ngạch công chức đã vượt quá.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BNV và Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về Bộ Nội vụ để quản lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các cơ quan, tổ chức đã có tỷ lệ thực tế cao hơn thực tế theo quy định thì từ ngày 15/8/2024 sẽ không tuyển dụng, nâng ngạch của ngạch công chức đã cao hơn tỷ lệ nữa.

Thông tư 04/2024/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2024

  •  918
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…