DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

Avatar

 

Ngày 09/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục.

Theo đó, tại Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT áp dụng đối với các cơ quan, to chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Giáo dục từ trung ương đến địa phương, gồm:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Giáo dục.

-  Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý nhà nước về Giáo dục.

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà nước về Giáo dục.

Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức ngành Giáo dục

Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Việc xác định vị trí việc làm bảo đảm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vị trí việc làm công chức ngành Giáo dục

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính:

STT

Tên vị trí việc làm 

Tương ứng ngạch công chức

Cấp trung ương

cấp tỉnh

cấp huyện

1.

VỊ trí về quản lý chương trình giáo dục

 

 

 

 

1.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình giáo dục

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

1.2

Chuyên viên chính về quản lý chương trình giáo dục

Chuyên viên chính

X

X

 

1.3

Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục

Chuyên viên

X

X

X

2.

Vị trí về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

 

 

 

 

2.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

2.2

Chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

Chuyên viên chính

X

X

 

2.3

Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục

Chuyên viên

X

X

X

3.

Vị trí về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

 

 

 

 

3.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

3.2

Chuyên viên chính về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Chuyên viên chính

X

X

 

3.3

Chuyên viên về quản ỉý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Chuyên viên

X

X

X

4.

Vị trí về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

 

 

 

 

4.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

4.2

Chuyên viên chính về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

Chuyên viên chính

X

X

 

4.3

Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục

Chuyên viên

X

X

X

5.

Vị trí về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

 

     

5.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

5.2

Chuyên viên chính về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

Chuyên viên chính

X

X

 

5.3

Chuyên viên về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục)

Chuyên viên

X

X

X

6.

Vị trí về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

 

 

 

 

6.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

6.2

Chuyên viên chính về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đổi với người học)

Chuyên viên chính

X

X

 

6.3

Chuyên viên về quản lý người học (bao gồm cả tuyến sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)

Chuyên viên

X

X

X

7.

Vị trí về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

7.1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

7.2

Chuyên viên chính về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

Chuyên viên chính

X

X

 

7.3

Chuyên viên về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ

Chuyên viên

X

X

X

Xem chi tiết bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/06/thong-tu-15-2023-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-giao-duc%20(1).pdf

Xem chi tiết khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/06/thong-tu-15-2023-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-giao-duc%20(1).pdf

Xem chi tiết Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 28/9/2023.

  •  5819
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…