DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh mục các biểu mẫu dùng trong Đảng

Để phục vụ cho công tác Đảng, sau đây, mình xin cập nhật toàn bộ các biểu mẫu dùng trong Đảng, bạn nào cần có thể tải về sử dụng nhé!

I. TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng CN-NTVĐ 1

2. Đơn xin vào Đảng Mẫu 1- KNĐ

3. Lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 2- KNĐ

4. Giấy giới thiệu người vào Đảng Mẫu 3- KNĐ

5. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4- KNĐ

6. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng Mẫu 4A- KNĐ

7. Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng Mẫu 5- KNĐ

8. Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ Mẫu 6- KNĐ

9. Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy bộ phận) Mẫu 7- KNĐ

10. Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở) Mẫu 8- KNĐ

11. Quyết định kết nạp đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9- KNĐ

12. Quyết định kết nạp lại người vào Đảng (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9A- KNĐ

13. Quyết định kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở được ủy quyền) Mẫu 9B- KNĐ

14. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới CN-ĐVM

15. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (đề nghị công nhận đảng viên chính thức) Mẫu 10- KNĐ

16. Bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên được phân công giúp đỡ) Mẫu 11- KNĐ

17. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu 12- KNĐ

18. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ) Mẫu 13- KNĐ

19. Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy bộ phận) Mẫu 14- KNĐ

20. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy cơ sở) Mẫu 15- KNĐ

21. Quyết định công nhận đảng viên chính thức (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 16- KNĐ

22. Quyết định công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở được ủy quyền Mẫu 16A- KNĐ

23. Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp ủy cơ sở Mẫu 17- KNĐ

24.Công văn của cấp ủy cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 17A- KNĐ

25. Công văn của cấp ủy có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng Mẫu 17B- KNĐ

26. Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng Mẫu 17C- KNĐ

27. Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương) Mẫu 17D- KNĐ

28. Sổ đảng viên dự bị (của chi ủy cơ sở trở lên sử dụng) Mẫu 18- KNĐ

29. Giấy giới thiệu (của đảng ủy, chi ủy cơ sở) cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 19-KNĐ

30. Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20- KNĐ

31. Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị Mẫu 21- XTĐV

32. Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền Mẫu 21A- XTĐV

33. Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên Mẫu 1A- HKN

34. Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên Mẫu 1B- HKN

35. Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục công nhận đảng viên chính thức Mẫu 2A- HKN

36. Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục Mẫu 2B- HKN

37. Quyết định hủy quyết định kết nạp đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 3A- HKN

38. Quyết định hủy quyết định kết nạp lại đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 3B- HKN

39. Quyết định hủy quyết định công nhận đảng viên chính thức sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 4- HKN

40. Quyết định khôi phục quyền của đảng viên Mẫu 1- KPĐV

41. Quyết định nối lại sinh hoạt đảng của đảng viên Mẫu 1-NSH

II. PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN

1. Thẻ đảng viên

2. Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 1-TĐV

3. Danh sách phát thẻ đảng viên của huyện ủy và tương đương Mẫu 1A- TĐV

4. Danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 2-TĐV

5. Danh sách cấp lại thẻ đảng viên bị mất của huyện ủy và tương đương Mẫu 2A- TĐV

6. Danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 3-TĐV

7. Danh sách đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của huyện ủy và tương đương Mẫu 3A- TĐV

8. Quyết định phát thẻ đảng viên (hoặc cấp lại thẻ bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng) Mẫu 4-TĐV

9. Quyết định phát thẻ cho cá nhân đảng viên Mẫu 5-TĐV

10. Quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho cá nhân đảng viên Mẫu 6-TĐV

11. Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên Mẫu 7-TĐV

12. Sổ phát thẻ đảng viên Mẫu 8-TĐV

13. Sổ giao nhận thẻ đảng viên Mẫu 9-TĐV

III. QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

1. Lý lịch đảng viên Mẫu 1- HSĐV

2. Phiếu đảng viên Mẫu 2- HSĐV

3. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên Mẫu 3- HSĐV

4. Phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức Mẫu 4- HSĐV

5. Phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 5- HSĐV

6. Phiếu báo đảng viên từ trần Mẫu 6- HSĐV

7. Sổ danh sách đảng viên Mẫu 7- HSĐV

8. Sổ đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 8- HSĐV

9. Sổ đảng viên từ trần Mẫu 9- HSĐV

10. Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên Mẫu 10- HSĐV

11. Sổ cho mượn tài liệu trong hồ sơ đảng viên để nghiên cứu Mẫu 11- HSĐV

12. Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên Mẫu 12- HSĐV

IV. GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

1. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô) Mẫu 1-SHĐ

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô) Mẫu 2-SHĐ

3. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra ngoài nước (loại 2 ô) Mẫu 3-SHĐ

4. Phiếu công tác chính thức ngoài nước Mẫu 3A-SHĐ

5. Phiếu công tác tạm thời ngoài nước Mẫu 3B-SHĐ

6. Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài nước Mẫu 3C-SHĐ

7. Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước Mẫu 3D-SHĐ

8. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô) Mẫu 4-SHĐ

9. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú (loại 1 ô) Mẫu 5-SHĐ

10. Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú Mẫu 5A-SHĐ

11. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc ĐU cơ sở chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ cơ sở Mẫu 6-SHĐ

12. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc ĐU cơ sở chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở Mẫu 6A-SHĐ

13. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ huyện và tương đương Mẫu 7-SHĐ

14. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ huyện và tương đương Mẫu 7A-SHĐ

15. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8-SHĐ

16. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8A-SHĐ

17. Quyết định tiếp nhận tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8B-SHĐ

18. Biên bản giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập Mẫu 9-SHĐ

19. Biên bản giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập do ban tổ chức lập Mẫu 9A-SHĐ

20. Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ

21. Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức Mẫu 11-SHĐ

22. Công văn giới thiệu đảng viên do yêu cầu phải chuyển sinh hoạt tiếp Mẫu 12-SHĐ

V. XÓA TÊN ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẢNG VIÊN XIN RA KHỎI ĐẢNG

1. Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên (theo Điều 8 Điều lệ Đảng) Mẫu 1- XTĐV

2. Quyết định của huyện ủy (quận, thị ủy) cho đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 2- CRKĐ

3. Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 2A- CRKĐ

4. Giấy xác nhận tuổi Đảng Mẫu 4- XNTĐ

VI. TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

1. Mẫu Huy hiệu đảng 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng

2. Giấy chứng nhận tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 1-HHĐ

3. Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (chung) Mẫu 2-HHĐ

4. Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3-HHĐ

5. Quyết định cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3A-HHĐ

6. Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3B-HHĐ

7. Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 4-HHĐ

8. Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng Mẫu 4A-HHĐ

9. Danh sách đảng viên đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 4B-HHĐ

10. Sổ tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 5-HHĐ

11. Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 6-HHĐ

12. Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 6A-HHĐ

VII. KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

1. Mẫu cờ Mẫu 1-KT

2. Bằng khen Mẫu 2-KT

3. Giấy khen Mẫu 3-KT

4. Sổ theo dõi khen thưởng Mẫu 4-KT

5. Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh Mẫu 5-KT

6. Quyết định công nhận chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh Mẫu 6-KT

VIII. THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

1. Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật

IX. BỔ SUNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG, THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT; GIA HẠN THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát hoặc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát

2. Quyết định về việc thay đổi thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo Đoàn kiểm tra, giám sát

3. Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát

X. ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT CẤP ỦY, SINH HOẠT ĐẢNG, HỦY VĂN BẢN SAI, TRÁI THẨM QUYỀN

1. Quyết định đình chỉnh sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

2. Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

3. Quyết định hủy bỏ văn bản

XI. KIỂM TRA NỘI DUNG DO BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ GIAO

1. Quyết định kiểm tra

2. Kế họach kiểm tra

3. Báo cáo kết quả kiểm tra

4. Báo cáo Bộ Chính trị/Ban Bí thư…về kết quả kiểm tra/

XII. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm

Mời các bạn tải các biểu mẫu nêu trên tại file đính kèm bên dưới.

P/S: Trong trường hợp có thiếu sót, mời các bạn giúp mình bổ sung thêm nhé! Cám ơn các bạn!

Căn cứ pháp lý:

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên

Quyết định 668-QĐ/UBKTTW ngày 01/12/2017.

  •  54816
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…