DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bãi bỏ toàn bộ 20 VBQPPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ

Quyết định 56/QĐ-BNV

Quyết định 56/QĐ-BNV

Ngày 21/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Theo đó, Bộ Nội Vụ công bố 20 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm:

1. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Về công tác văn thư

2. Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

3. Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 Quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.   

4. Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

6. Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 Về quản lý biên chế công chức.

7. Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

8. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

9. Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

10. Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày

09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 Về  xử  lý,  kỷ  luật  cán  bộ,  công chức.

13. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

14. Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định số  24/2010/NĐ-CP  ngày  15/3/2010 của  Chính  phủ  quy  định  về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

15. Quyết định 27/2003/QĐ-TTg Ngày 19/02/2003 Về  việc  ban  hành  Quy  chế  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.

16. Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của  Nghị  định  số  24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

17. Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy  định  chi  tiết  một  số  điều  về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của  Nghị  định  số  24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

18. Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 thông tư số  13/2010/TT-BNV  ngày  30/12/2010 của bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

19. Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2020 Quy  định  về  chức  danh  nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.       

20. Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một  số  điều  của Nghị  định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết tại:

  •  1111
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…