Ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng

11/03/2024 17:25 PM

Ngày 07/3/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 154/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Trúc Linh

Nội dung Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng

Nội dung Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024 của Bộ Xây dựng bao gồm:

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNTC;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTNTC;

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị;

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng;

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTNTC; xác định PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Thanh tra Bộ: theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

- Các đơn vị thuộc Bộ:

+ Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

+ Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo các quý, 06 tháng, 09 tháng và hằng năm (gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp). Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

Xem chi tiết tại Quyết định 154/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 07/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 861

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
3.233.232.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn