Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai số 1088/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 1088/2023/HC-PT NGÀY 28/12/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở; Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 489/2023/TLPT-HC ngày 20/7/2023 về việc:“Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số: 564/2023/HC-ST ngày 26/4/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 3175/2023/QĐ-PT ngày 11 tháng 12 năm 2023, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Đoàn Ngọc C Địa chỉ: A9/1 ấp 1, xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngưi đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Bà Trần Thị Kim N Địa chỉ: A26/4A Ấp 1, xã H, huyện B, TP. Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện B Địa chỉ: 349 đường T, thị trấn T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngưi đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn Văn T – Phó chủ tịch UBND huyện B; (vắng mặt và có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:

1. Ông Nguyễn Tấn T – Phó trưởng Phòng nghiệp vụ thực hiện dự án số 2 thuộc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện B; (có mặt)

2. Bà Trần Thị Ngọc D – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện B. (Vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Đoàn Thị H (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

2. Bà Trần Thị Mỹ D (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

Cùng địa chỉ: A9/1 ấp 1, xã H, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

-Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Đoàn Ngọc C.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản đối thoại và tại phiên tòa, người đại diện cho người khởi kiện trình bày:

Theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND Ngày 21 tháng 01 năm 2014 của UBND huyện B thì hộ ông Đoàn Ngọc C có đất tại xã H, huyện B bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo Mục 8, phần II, Chương VI Phương án số 18/PA-HĐBT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng bồi thường dự án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành trên địa bàn huyện B thì ông Đoàn Ngọc C thuộc diện được tái định cư, đồng thời có quyền chọn phương án nhận tiền bồi thường. Để có đất giao cho chủ đầu tư kịp tiến độ, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện đã động viên người dân chọn phương án nhận tiền đền bù và hứa nếu sau này muốn đổi phương thức tái định cư thì đăng ký thay đổi. Do vậy, ông Đoàn Ngọc C chọn phương án nhận tiền đền bù để giao đất sớm theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ông Đoàn Ngọc C đã nhận đủ tiền đền bù.

Sau khi nhận tiền, ông Đoàn Ngọc C không thể cất nhà trên đất nông nghiệp, thật sự khó khăn về chỗ ở, đồng thời Ủy ban nhân dân huyện cũng có thông báo ai có nhu cầu thay đổi phương thức tái định cư thì đăng ký nên ông Đoàn Ngọc C có yêu cầu được thay đổi phương thức đền bù, cụ thể trả lại tiền để được nhận nền tái định cư. Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện B có tờ trình số 783/TTr-BBT trình Hội Đồng Bồi Thường dự án xem xét thông qua danh sách tái định cư đối với các trường hợp trước đây tự lo nơi ở mới. Sau đó đề nghị được nhận nền tái định cư, trong danh sách này có hộ ông Đoàn Ngọc C. Ngày 14 tháng 02 năm 2017, căn cứ Tờ trình số 783/TTr-BBT ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Hội đồng Bồi Thường Dự án tổ chức cuộc họp thông qua danh sách xét duyệt tái định cư (biên bản số 66/BB- HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 2017) và đã thống nhất thông qua danh sách tái định cư, trong danh sách này có hộ ông Đoàn Ngọc C.

Ủy ban nhân dân huyện cho rằng có hai khu tái định cư (khu Vĩnh Lộc B và khu dân cư An Hạ xã Phạm Văn H), yêu cầu ông tham gia bốc thăm ngẫu nhiên để nhận vị trí nền tái định cư, ông không đồng ý bốc thăm vì ông yêu cầu được nhận nền tái định cư trong khu Vĩnh Lộc B. Do vậy, ông không tham gia buổi bốc thăm nhận nền.

Đến tháng 9/2017 ông có đơn yêu cầu giải quyết tái định cư thì Ban Bồi thường huyện B có văn bản số 9146/BBT ngày 20 tháng 10 năm 2017, cho biết “sau khi có ý kiến chấp thuận của Sở Xây dựng về việc phân bổ thêm nền tái định cư để phục vụ công tác tái định cư của dự án. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ xem xét bố trí tái định cư theo đề nghị của ông Đoàn Ngọc C”. Do vậy, ông tiếp tục chờ.

Đến tháng 5/2021, ông nhận được văn bản số 1576/UBND Ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện B về việc trả lời đơn của ông Đoàn Ngọc C bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn huyện B, có nội dung như sau: “Căn cứ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Phương án số 18/PA-HĐBT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng Bồi thường đã được Ủy ban nhân dân huyện B phê duyệt tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014, do trường hợp của ông Đoàn Ngọc C trước đây chọn phương thức tái định cư tự lo nơi ở mới và đã nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng, do đó việc ông Đoàn Ngọc C đề nghị quay lại nhận nền tái định cư hiện nay không có cơ sở xem xét giải quyết”. Cho rằng văn bản số 1576/UBND Ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện B là không đúng pháp luật, ông khởi kiện.

Ông có yêu cầu sau: Hủy văn bản số 1576/UBND ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Ủy Ban Nhân Dân huyện B về việc trả lời đơn cho ông.

Tại văn bản số 4278/UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 người bị kiện do ông Nguyễn Văn Tài, đại diện hợp pháp của người bị kiện có ý kiến trình bày như sau:

Ngày 21 tháng 01 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về thu hồi đất do hộ ông Đoàn Ngọc C sử dụng tại xã Hưng Long để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16 tháng 7 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 9418/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đoàn Ngọc C trong đó: bồi thường, hỗ trợ về đất (300m đất ở, 214,1m2 đất ao trong cùng thửa đất có nhà ở không được công nhận đất ở); cây trồng, vật kiến trúc, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khác với tổng số tiền là: 2.341.930.721 đồng. Ông Đoàn Ngọc C đã nhận tiền ngày 13 tháng 4 năm 2015.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 10300/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với ông Đoàn Ngọc C, trong đó: bồi thường về tài sản khác, hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng và ổn định cuộc sống, với tổng số tiền: 241.670.000 đồng. Ông Đoàn Ngọc C đã nhận tiền ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về hỗ trợ bổ sung đối với ông Đoàn Ngọc C, trong đó: hỗ trợ bổ sung; suất đầu tư hạ tầng với tổng số tiền: 40.450.000 đồng. Ông Đoàn Ngọc C đã nhận tiền ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 5846/QĐ-UBND về khen thưởng đối với ông Đoàn Ngọc C, với tổng số tiền là:

5.000.000 đồng. Ông Đoàn Ngọc C đã nhận tiền ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 18/PA-HĐBT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành trên địa bàn huyện B đã được Ủy ban nhân dân huyện B phê duyệt tại Quyết định số 2684/QĐ-UB ngày 22 tháng 01 năm 2014 thì: Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở và đủ điều kiện tái định cư mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng chi phi hạ tầng/m2 do Bộ Xây dựng công bố. Căn cứ nguồn gốc quá trình sử dụng đất của hộ ông Đoàn Ngọc C đã được Ủy ban nhân dân xã Hưng Long xác nhận, thì trường hợp của hộ ông Đoàn Ngọc C đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, đất ở và đủ điều kiện tái định cư. Tuy nhiên, căn cứ Phiếu đăng ký phương thức tái định cư ngày 26 tháng 4 năm 2016 của hộ ông Đoàn Ngọc C là tự lo nơi ở mới. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện B ban hành các quyết định hỗ trợ, bồi thường cho hộ ông Đoàn Ngọc C với tổng số tiền là:

40.450.000 đồng, hộ ông Đoàn Ngọc C đã nhận số tiền suất đầu tư hạ tầng nêu trên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện B có Công văn số 836/UBND về chuyển đổi phương thức tái định cư trong dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành trên địa bàn huyện B đề xuất Hội đồng Thẩm định Bồi thường Thành phố (nay là Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố) xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất việc bố trí nền tái định cư đối với các trường đã nhận suất đầu tư hạ tầng nhưng chưa lo được nơi ở mới đã đăng ký thay đổi phương thức tái định cư.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố có Thông báo số 19/TB-BCĐBT về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố về giải quyết một số vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện B, trong đó có nội dung:

- Không chấp nhận cho thay đổi phương thức tái định cư đối với các hộ dân xin thay đổi phương thức tái định cư nằm ngoài số lượng nền tái định cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận theo Công văn số 1355/UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố vì các hộ dân đã đăng ký không nhận nền tái định cư, đã nhận suất đầu tư hạ tầng, đăng ký tư lo nơi ở mới và đảm bảo rà soát theo Văn bản số 8056/UBND-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đối với các trường hợp quá khó khăn về chỗ ở do bị ảnh hưởng trong - Dự án, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, giao Ủy ban nhân dân huyện B xác định đầy đủ tiêu chí theo quy định của pháp được áp dụng thực hiện trong dự án giao Hội đồng bồi thường dự án họp xem xét từng trường hợp cụ thể (phải có ý kiến của từng thành viên Hội đồng bồi thường dự án); trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể".

Do trường hợp của ông Đoàn Ngọc C trước đây chọn phương thức tái định cư tự lo nơi ở mới và đã nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng, do đó việc ông Đoàn Ngọc C đề nghị quay lại nhận nền tái định cư hiện nay là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số: 564/2023/HS-CT ngày 26/4/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Bác yêu cầu khởi kiện ông Đoàn Ngọc C về việc hủy văn bản số 1576/UBND ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện B.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Không đồng ý với quyết định của Bản án sơ thẩm, ngày 08/5/2023 đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện có đơn kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

-Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện theo uỷ quyền của ông Đoàn Ngọc C giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện vì thực tế sau khi ông Đoàn Ngọc C có yêu cầu thay đổi phương thức tái định cư từ nhận tiền tự lo nơi ở mới sang xin nhận nền tái định cư thì đã được đồng ý và có tên trong danh sách nhận nền nhưng UBND huyện đã không thực hiện cho ông Đoàn Ngọc C được bốc thăm ngẫu nhiên tại khu Vĩnh Lộc B; UBND huyện cho rằng có mời ông Đoàn Ngọc C đến để bốc thăm nhưng ông Đoàn Ngọc C không đến là không đúng vì UB không mời và không có biên bản gì chứng minh việc ông Đoàn Ngọc C không đến. Hiện nay vẫn còn dư 14 nền tái định cư vì vậy đề nghị Toà án huỷ văn bản 1576 để ông Đoàn Ngọc C được bốc thăm nhận nền tái đinh cư vì hiện nay ông Đoàn Ngọc C không có nơi ở nào khác, tiền đền bù không thể mua nổi đất ở.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trình bày:

Hội đồng bồi thường đã có thông báo cho ông Đoàn Ngọc C liên hệ với Hội đồng bồi thường để bốc thăm ngẫu nhiên nền tái định cư tại khu vực Vĩnh Lộc B nhưng ông Đoàn Ngọc C không liên hệ nên sau này Hội đồng bồi thường xin ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh thì UBND Thành phố ban hành Thông báo số 19 không đồng ý cho thay đổi phương thức tái định cư.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử phúc thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Đoàn Ngọc C và giữ nguyên Bản án sơ thẩm vì lỗi trong trường hợp này là thuộc về ông Đoàn Ngọc C vì ông không đến bốc thăm ngẫu nhiên khu tái định cư Vĩnh Lộc B.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về đối tượng khởi kiện, về thẩm quyền xét xử, về thời hiệu khởi kiện như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

[2] Xét kháng cáo của người khởi kiện đề nghị sửa án sơ thẩm; thấy rằng:

[3] Để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, ngày 21/4/2014, UBND huyện B đã ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ ông Đoàn Ngọc C. Căn cứ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ ông Đoàn Ngọc C thì đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, đất ở và đủ điều kiện tái định cư. Ngày 26/4/2016 hộ ông Đoàn Ngọc C đã đăng ký phương thức tái định cư là tự lo nơi ở mới, do đó, UBND huyện B đã ban hành Quyết định số 10300/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về bồi thường, hỗ trợ bổ sung và ngày 09/3/2017 UBND huyện B tiếp tục ban hành Quyết định 3757/QĐ-UBND về hỗ trợ bổ sung chi phí suất đầu tư hạ tầng đối với hộ ông Đoàn Ngọc C và ông Đoàn Ngọc C đã nhận đủ các khoản tiền này. Như vậy, việc UBND huyện B ban hành các Quyết định nêu trên là đúng pháp luật và đúng với phương án số 18/PA-HĐBT ngày 22/01/2014 của Hội đồng bồi thường.

[4] Tuy nhiên, sau đó ông Đoàn Ngọc C có yêu cầu được thay đổi phương thức đền bù, cụ thể trả lại tiền để được nhận nền tái định cư, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện B có tờ trình số 783/TTr-BBT trình Hội Đồng Bồi Thường dự án xem xét thông qua danh sách tái định cư đối với các trường hợp trước đây tự lo nơi ở mới, sau đó đề nghị được nhận nền tái định cư, trong danh sách này có hộ ông Đoàn Ngọc C. Đến ngày 14 tháng 02 năm 2017, căn cứ Tờ trình số 783/TTr- BBT ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Hội đồng Bồi Thường Dự án tổ chức cuộc họp thông qua danh sách xét duyệt tái định cư (biên bản số 66/BB-HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 2017) và đã thống nhất thông qua danh sách tái định cư, trong danh sách này có hộ ông Đoàn Ngọc C. Đồng thời, Văn bản số 9146/BBT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện B xác định các nội dung sau đây: Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện đã trình Hội đồng Bồi Thường dự án danh sách bố trí tái định cư, trong đó có hộ ông Đoàn Ngọc C. Sau đó, Hội đồng Bồi Thường dự án đã tổ chức cuộc họp thông qua danh sách xét duyệt tái định cư, trong đó có tên ông Đoàn Ngọc C và khẳng định “Do địa điểm bố trí tái định cư của dự án tại hai khu Tái định cư là khu tái định cư Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Lộc B và khu tái định cư An Hạ tại xã Phạm Văn H nên việc ông Đoàn Ngọc C đề nghị được bố trí tái định cư tại khu Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Lộc B, không đồng ý bốc thăm ngẫu nhiên là không có cơ sở xem xét thực hiện.Trường hợp ông Đoàn Ngọc C đồng ý bốc thăm ngẫu nhiên, đề nghị ông Đoàn Ngọc C liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập thủ tục nộp lại số tiền hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng đã chi cho ông Đoàn Ngọc C; Trên cơ sở đó, Ban Bồi thường sẽ tổ chức cho ông Đoàn Ngọc C bốc thăm nhận nền tái định cư theo quy định…..Về vị trí tái định cư….Sau khi có ý kiến chấp thuận của Sở Xây dựng về việc phân bổ thêm nền tái định cư để phục vụ công tác tái định cư của dự án. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ xem xét bố trí tái định cư theo đề nghị của ông Đoàn Ngọc C”.

[5] Tiếp theo, trên cơ sở, báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 19410/SXD-PTN&TTBĐS ngày 07/12/2017 thì UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 8056/UBND-ĐT ngày 28/12/2017 về cân đối, điều chuyển quỹ căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư cho các dự án công ích thuộc huyện B, căn cứ văn bản 8056 này đến ngày 18/12/2020 Ban bồi thường giải phóng mặt ban hành danh sách số 6553 về hộ dân dự kiến nhận nền tái đinh cư, trong đó có hộ của ông Đoàn Ngọc C. Như vậy, việc xin thay đổi phương thức tái định cư của hộ ông Đoàn Ngọc C đã được chấp nhận (đã hoàn thành). Phía người bị kiện cho rằng có tổ chức cho hộ ông Đoàn Ngọc C đến bốc thăm ngẫu nhiên nhưng ông Đoàn Ngọc C không đến là không có cơ sở vì phía người bị kiện không cung cấp được biên bản chứng minh đã tổ chức cho ông Đoàn Ngọc C bốc thăm, trong khi đó phía người khởi kiện xác định từ khi có tên trong danh sách cấp nền tái định cư thì không được mời bốc thăm theo danh sách đã được chấp thuận.

[6] Phía người bị kiện viện dẫn Thông báo số 19/TB-BCĐBT ngày 25/02/2020 về nội dung cuộc họp của Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết một số vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện B đã chỉ đạo Không chấp nhận cho thay đổi phương thức tái định cư đối với các hộ dân xin thay đổi phương thức tái định cư nằm ngoài số lượng nền tái định cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận theo Công văn số 1355/UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố vì các hộ dân đã đăng ký không nhận nền tái định cư, đã nhận suất đầu tư hạ tầng, đăng ký tư lo nơi ở mới. Để cho rằng trường hợp của ông Đoàn Ngọc C trước đây chọn phương thức tái định cư tự lo nơi ở mới và đã nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng, do đó việc ông Đoàn Ngọc C đề nghị quay lại nhận nền tái định cư hiện nay là không có cơ sở xem xét giải quyết. Căn cứ này của phía người bị kiện là không đúng bởi lẽ như các đoạn trên đã nhận định việc xin thay đổi phương thức tái định cư của ông Đoàn Ngọc C đã hoàn thành xong trước đó (ngày 14/02/2017) và phía người bị kiện cũng xác định không có văn bản nào huỷ bỏ việc thay đổi phương án tái định cư của hộ ông Đoàn Ngọc C. Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, ông Nguyễn Tấn T – Phó trưởng Phòng nghiệp vụ thực hiện dự án số 2 thuộc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện B xác định hiện nay vẫn còn 14 nền chưa cấp cho ai.

[7] Với các tài liệu, chứng cứ nêu trên Toà án cấp sơ thẩm xét xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Ngọc C là không đúng nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của đại diện theo uỷ quyền của ông Đoàn Ngọc C và sửa Bản án sơ thẩm, huỷ văn bản số 1576/UBND ngày 05/5/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện B.

[8] Do sửa án sơ thẩm nên án phí hành chính sơ thẩm được tính lại như sau:

Ông Đoàn Ngọc C không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm.

UBND huyện B phải chịu 300.000 đồng tiền án phí hành chính sơ thẩm.

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm đề nghị bác kháng cáo của đại diện theo uỷ quyền người khởi kiện, giữ nguyên Bản án sơ thẩm là không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[10] Án phí phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên người khởi kiện không phải chịu tiền án phí hành chính phúc thẩm theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 203; Điều 220; khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện theo uỷ quyền của ông Đoàn Ngọc C.

Sửa Bản án sơ thẩm số 564/2023/HC-ST ngày 26/4/2023 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Đoàn Ngọc C về việc hủy văn bản số 1576/UBND ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện B.

2. Huỷ Văn bản số 1576/UBND ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện B. Buộc Uỷ ban nhân dân huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về án phí hành chính sơ thẩm:

UBND huyện B phải chịu 300.000 đồng tiền án phía hành chính sơ thẩm.

Ông Đoàn Ngọc C không phải chịu. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh hoàn trả ông Đoàn Ngọc C là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số AA/2021/0002724 ngày 25 tháng 7 năm 2022.

4. Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Đoàn Ngọc C không phải chịu. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh hoàn trả ông Đoàn Ngọc C 300.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tạm ứng theo biên lai số 0006124 ngày 06/7/2023.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

52
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai số 1088/2023/HC-PT

Số hiệu:1088/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 28/12/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về