Bản án 01/2018/HSST ngày 12/01/2018 về tội hủy hoại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 01/2018/HSST NGÀY 12/01/2018 VỀ TỘI HỦY HOẠI TÀI SẢN

Ngày 12 tháng 01 năm 2018 tại phòng xử án TAND huyn Núi Thành, tnh Qung Nam xét x sơ thm công khai v án Hình s th lý s: 65/2017/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2017 theo Quyết đnh đưa v án ra xét x s: 67/2017/QĐXXST- HS, ngày 29/12/2017 đi với bị cáo:

Trần Quốc V, tên gi khác: T, V; Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1989 ti xã T, huyn N, tnh Qung Nam. Nơi ĐKHKTT: Thôn Đ, xã T, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam; Ch hin nay: Thôn L, xã T, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam. Ngh nghip: Không; Trình đ văn hóa: 10/12; Dân tc: Kinh; Gii tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quc tch: Vit Nam; Con ông: Trn Tn D và bà Nguyn Th Thu N; có v là Nguyễn Thị Thúy H và 01 con sinh năm 2016.

Tiền án: Không;

Tiền sự:

- Ngày 07/02/2013 b Công an th trn Núi Thành ra quyết đnh x pht 750.000 đng v hành vi s dng trái phép cht ma túy (chưa nộp phạt).

- Ngày 08/7/2013 b Công an huyn Núi Thành ra quyết đnh x pht 2.000.000 đng v hành vi trc tiếp xâm hi đến sc khe ngưi khác; pht 4.000.000 đng v hành vi c ý làm hư hng tài sn ca ngưi khác (chưa nộp phạt).

Nhân thân: Năm 2007 bị áp dụng bin pháp đưa vào cơ s giáo dc trong thi gian 18 tháng ti cơ s giáo dc Hoàn Cát - Cam L - Qung Tr (theo Quyết đnh s 1867/QĐ - UBND ngày 19/6/2007 ca Ch tch UBND tỉnh Quảng Nam).

Bị cáo đang bị áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khỏi nơi cư trú, có mặt

Người bị hại:

- Ông Nguyn Tn D, sinh năm 1976, vắng mặt.

- Bà Lê Th T, sinh năm 1979, vắng mặt.

Cùng trú tại: Khối A, th trn N, huyn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v án và din biến ti phiên tòa, ni dung v án được tóm tắt như sau:

Vào sáng ngày 26/8/2017, Nguyễn Tấn D, sinh năm 1976, trú ti khi A, th trn N, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam phát hin ti nhà Lê Quang T, thưng gi là X, sinh năm 1997, trú thôn L, xã T, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam có s gà ca mình b mt trưc đó nên D xin chuc li. Ban đu, T yêu cu s tin là 1.500.000 đng, D thy s tin cao nên không đng ý. Va lúc đó, D gp đưc Trn Quc V đi cùng vi Nguyn Mng T, sinh năm 1981, trú thôn L, xã T, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam (là anh em ct chèo vi V). D lin nh V nói chuyn vi T xin gim tin chuc gà. V vào nói chuyn vi T thì T đng ý gim s tin xung còn 700.000 đng. D đng ý nhưng ch còn khong 200.000 đng nên T không cho chuc. D hin tin V nhưng V bo không có tin. V mưn ca T s tin 500.000 đng đưa cho T đ D chuc gà v. D có ha vi V mang gà v nhà thì quay li tr tin cho V nhưng sau đó thì không thy D quay li tr tin. Vào chiu cùng ngày, V có gi cho D đòi s tin 500.000 đng nhưng D bo: “Không có tin, mưa quá không đi ly tin đưc, mai tr ri D tt máy. Đến trưa ngày 27/8/2017, V tiếp tc gi đin thoi cho D đ đòi nợ thì D đã khóa máy.

Đến khoảng 14 gi 15 phút ngày 27/8/2017, V đến nhà D ti khi A, th trn N, huyn Núi Thành thì gp Lê Th T, sinh năm 1979 (là v D). V hi bà T “ông D đâu”, T nói D không có nhà. V nói “ông D n tin tao không tr, 15 phút na tao quay li mà không tr thì coi chng”. Sau đó V đi đến tim cm đ Gia Hưng ngi ung nưc. Khong 15 phút sau, V quay li nhà D la ln, đòi n. T trong phòng ngi nói ra: “Chuyn n nn, anh em ti bây ra đưng mà tính, không đưc đến đây”. V dùng tay đy mnh ca phòng ng va vào tưng làm v tm kính. V tiếp tc qua bên ngôi nhà đang xây, đi din nhà D ly mt cái xng có lưi bu bng kim loi din 25 x 20cm, cán bng g tre khô dài khong 1,5m ri qua li nhà D. V cm xng đp mt phát vào tivi hiu sony 35inch đt trên bàn ti phòng khách làm tivi ngã xung nn nhà và v màn hình. V cm cái xng đi xung đng trưc ca phòng dưi tiếp tc chi bi mt lúc ri đi lên nhà trên, V tiếp tc dùng tay, chân đp phá làm hư hng mt cái gương chiếu hu xe mô tô hiu Yamaha Sirius và mt cái ni nhôm. Sau đó V cm xng lên xe đi v, trên đưng v V vt cái xng vào khonh đt bên l đưng Phan Châu Trinh, gn phía trưc nhà khách Quê Hương ti khi A, th trn N, huyn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tại Bản kết lun đnh giá tài sn ngày 11/9/2017 ca Hi đng đnh giá tài sn trong t tng hình s huyn Núi Thành kết lun: 01 tivi hiu Sony 35inch b hư hng hoàn toàn giá tr thit hi là 2.500.000 đng, 01 tm ca kính sương mù là 100.000 đng, 01 kính chiếu hu ca xe là 50.000 đng, 01 cái ni nhôm là 70.000 đng. Tng giá tr thit hại là 2.720.000 đồng.

V vật chứng:

- 01 cái xng có lưi bu bng kim loi din 25 x 20cm, cán bng g tre khô dài 1,5m, Cơ quan CSĐT Công an huyn Núi Thành đã t chc truy tìm nhưng không thu giữ được.

- Đi vi 01 tivi hiu Sony 35inch, tình trng: b v màn hình màu đen dng tinh th lng, không còn hot đng đưc, đã qua s dng; 01 kính chiếu hu ca xe mô tô Yamaha Sirius b hư hng; 01 cái ni nhôm kích thưc cao 14cm, đưng kính đáy 34cm, đưng kính ming 40cm b hư hng. Toàn b vt chng trên đã đưc Cơ quan CSĐT tr li cho ch sở hữu.

Tại cáo trạng s 01/CT-VKS, ngày 15 tháng 12 năm 2017 ca VKSND huyn Núi Thành, tnh Qung Nam đã truy t b cáo Trn Quc V v ti “Hy hoi tài sn” theo khon 1 Điu 143 Bộ luật Hình sự. Ti phiên tòa, đi din Vin kim sát nhân dân huyn Núi Thành gi nguyên quyết đnh truy t b cáo Trn Quc V v ti “Hy hoi tài sn” đ ngh HĐXX căn c Nghị quyết 41/2017/QH14 ca Quc hi áp dng khon 1 Điu 178 Bộ luật hình sự năm 2015, các đim b, g, p khon 1,2 Điu 46 BLHS năm 1999 đ ngh x pht b cáo Trn Quc V t 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù.

Sau khi thẩm tra các chứng c và tài liu có trong H sơ; căn c vào kết qu tranh lun ti phiên tòa, trên cơ s xem xét đy đ toàn din các chng c, sơ đ hin trưng, ý kiến ca Kim sát viên, b cáo và nhng ngưi tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung v án, căn c vào các tài liu trong h sơ v án đã đưc thm tra, xét hi, tranh lun ti phiên tòa, Hi đng xét x nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp ca các hành vi, quyết đnh t tng: Trong quá trình điu tra, truy t Điu tra viên, Kim sát viên đã đưc thc hin đúng v thm quyn, trình t, th tc quy đnh của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điu tra và ti phiên tòa, b cáo và ngưi b hi không có ý kiến hoc khiếu ni v hành vi, quyết đnh ca Cơ quan tiến hành t tng, ngưi tiến hành t tng. Do đó, các hành vi, quyết đnh t tng ca Cơ quan tiến hành t tng, ngưi tiến hành t tng đã thc hin đều hợp pháp.

[2] Về xác định ti phm: Ti phiên tòa, b cáo Trn Quc V khai nhn hành vi phm ti ca mình như ni dung bn cáo trng đã nêu. Li khai ca b cáo phù hp vi li khai ca ngưi b hi và phù hp vi các tài liu, chng c khác có trong h sơ v án, th hin: Vào ngày 27/8/2017, b cáo đến nhà ông D và bà T ti khi A, th trn N, huyn Núi Thành lúc này không có ông D không có nhà. Do bc xúc vic D n tin nhưng chưa tr nên b cáo dùng tay đy mnh ca phòng ng vào tưng làm v tm kính. Sau đó b cáo cm xng đp vào tivi hiu sony 35inch đt trên bàn ti phòng khách làm tivi ngã xung nn nhà và v màn hình. B cáo tiếp tc dùng tay, chân đp phá làm hư hng mt cái gương chiếu hu xe mô tô hiu Yamaha Sirius và mt cái ni nhôm. Tt c tài sn b cáo V đp phá đu b hư hng không th khc phc đ s dng li; Ti Bn kết lun đnh giá thì tng giá tr thit hi là 2.720.000 đng. Do đó, hành vi ca b cáo V đ yếu t cu thành ti “Hy hoi tài sn” theo khon 1 Điu 178 BLHS năm 2015. Do đó, có đ cơ s khng đnh Cáo trng ca Vin kim sát nhân dân huyn Núi Thành đã truy t cũng như quan đim ca v đi din Vin kim sát ti phiên tòa có căn c đúng ngưi, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất mc đ hành vi, các tình tiết tăng nng, gim nh trách nhim hình s: Ngày 07/02/2013 b cáo b Công an th trn Núi Thành x pht v hành vi s dng trái phép cht ma túy; Ngày 08/7/2013 b cáo tiếp tc b Công an huyn Núi Thành ra x pht v hành vi trc tiếp xâm hi đến sc khe ngưi khác và hành vi c ý làm hư hng tài sn ca ngưi khác; nhng ln x pht hành chính này b cáo đu chưa chp hành; Ngoài ra, vào năm 2007 b cáo b áp dng bin pháp đưa vào cơ s giáo dc. L ra b cáo phi ly đó làm bài hc mà chăm lo làm ăn lương thin, sng có ích cho xã hi nhưng trái li b cáo li tiếp tc thc hin hành vi phm ti, hành vi ca b cáo không nhng xâm phm trc tiếp quyn s hu tài sn mà còn làm mt trt t an toàn xã hi, gây tâm lý lo lng trong qun chúng nhân dân. Do vy, nên x b cáo mt mc án nghiêm nhm răn đe giáo dc b cáo và phòng nga chung đi vi loi ti phm này. Tuy nhiên, trong quá trình điu tra và ti phiên tòa b cáo đã thành khn khai báo, ăn năn hi ci, b cáo đã t nguyn bi thưng thit hi, khc phc hu qu và có phn li ca ngưi b hi, ngưi b hi có đơn xin bãi ni. Đây là các tình tiết gim nh theo quy đnh ti đim b, p khon 1, 2 Điu 46 BLHS năm 1999 (nay thuc đim b, s khon 1, 2 điu 51 BLHS năm 2015). Do đó xét cn áp dng Điu 47 BLHS (nay thuc Điu 54 BLHS năm 2015) gim nh cho b cáo mt phn hình pht là phù hp vi quy đnh của pháp luật.

[4] Về trách nhiệm dân s: B cáo đã t nguyn bi thưng thit hi cho ngưi b hi, ngưi b hi không yêu cu bi thưng gì thêm nên Hi đng xét x không xem xét giải quyết.

[5] Về vật chng, x lý vật chứng:

- Đi vi 01 tivi hiu Sony 35inch; 01 kính chiếu hu ca xe mô tô Yamaha Sirius b hư hng; 01 cái ni nhôm b hư hng đã đưc Cơ quan CSĐT tr li cho ch s hu nên HĐXX không xem xét giải quyết.

- Đi vi 01 cái xng có lưi bu bng kim loi din 25 x 20cm, cán bng g tre khô dài 1,5m, Cơ quan CSĐT Công an huyn Núi Thành đã t chc truy tìm nhưng không thu gi đưc nên HĐXX không đ cp giải quyết.

[6] Về án phí: Bị cáo phi chu án phí theo quy đnh của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14; khon 1 Điu 178 BLHS năm 2015; đim b, p khon 1, 2 Điu 46, 47 BLHS năm 1999, (đim b, s khoản 1, 2 điều 51, 54 BLHS năm 2015.

Tuyên bố bị cáo Trn Quc V (tên gi khác: T, V) phm ti “Hy hoi tài sn” X pht b cáo Trn Quc V (tên gi khác: T, V) 04 (Bn) tháng tù. Thi hn tù đưc tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Án phí: Bị cáo phải chu 200.000 đng án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bn án sơ thm trong hn 15 ngày k t ngày tuyên án. B hi vng mt có quyn kháng cáo trong hn 15 ngày k t ngày nhn đưc trích sao bn án đ yêu cu Tòa án tnh Qung Nam xét xử phúc thẩm.


101
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về