104/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện tăng lương theo Nghị định 66

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn triển khai việc tăng lương theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

Xem thêm