1. Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 2502/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 2. Quyết định 680/QĐ-BNN-CN năm 2014 phê duyệt "Đề án Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
 4. Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND
 5. Quyết định 477/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. Quyết định 476/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt điều kiện chính sách Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3” (DPL3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” do UNIDO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. Quyết định 475/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh, phân bổ vốn vay theo Hiệp định Tài trợ số hiệu 810-VN cho Dự án “Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông” giữa Việt Nam - Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. Quyết định 675/QĐ-BNN-CN năm 2014 phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. Quyết định 669/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. Quyết định 668/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Quyết định 667/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và Nghề muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Quyết định 666/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. Quyết định 665/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. Quyết định 663/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 17. Quyết định 664/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. Quyết định 10/2014/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình
 19. Quyết định 755/QĐ-BTP năm 2014 phân công bổ sung các đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 20. Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2014 cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 21. Quyết định 666/QĐ-UBND về Danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 22. Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
 23. Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 24. Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2013 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ
 25. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND quy định thực hiện nội dung trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 26. Quyết định 531/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2014
 27. Quyết định 956/QĐ-UBND về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 28. Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2014 về xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất định kỳ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 29. Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do huyện Cần Giờ thành phố Chí Minh ban hành
 30. Quyết định 130/QĐ-QLCL năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
 31. Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 32. Quyết định 20/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 33. Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020"
 34. Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá bán lẻ tối đa, mức trợ giá giống cây trồng thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 35. Quyết định 685/QĐ-UBND phê duyệt giá bán lẻ tối đa và mức trợ giá mặt hàng ngô giống, lúa giống thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 36. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 70/2009/QĐ-UBND
 37. Quyết định 309/QĐ-BXD giao Trung tâm Thông tin làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
 38. Quyết định 308/QĐ-BXD giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
 39. Quyết định 307/QĐ-BXD giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
 40. Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 596/QĐTC-CTUBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 41. Quyết định 670/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 42. Quyết định 674/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia "Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm chế biến từ cá da trơn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 43. Quyết định 1086/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 44. Quyết định 306/QĐ-BXD giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
 45. Quyết định 27/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. Quyết định 129/QĐ-STC năm 2014 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thủy, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 47. Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2014 hủy bỏ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 48. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 49. Quyết định 434/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 50. Quyết định 539/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 51. Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định 27/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
 52. Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 496/QĐ-UBND về quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 53. Quyết định 736/QĐ-UBND về Chương trình hành động công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 54. Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành còn hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013
 55. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành
 56. Quyết định 282/QĐHC-CTUBND năm 2014 về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Sóc Trăng
 57. Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm do tỉnh Cà Mau ban hành
 58. Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành
 59. Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 60. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 61. Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 62. Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Kiên Giang ban hành Đến hết ngày 31/12/2013
 63. Quyết định 176/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 64. Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội
 65. Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ gạo học kỳ 2 năm học 2013-2014 hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 66. Quyết định 651/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch lở mồm long móng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 67. Quyết định 641/QĐ-BNN-TT năm 2014 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Dự án “Sản xuất giống điều giai đoạn 2011 - 2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 68. Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 69. Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 70. Quyết định 1274/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 tỉnh Nghệ An
 71. Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án “Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với viên chức y tế trường học Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 - 2016”
 72. Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk
 73. Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2014 ban hành danh mục số 2 các đơn vị sự nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An
 74. Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2014 ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với kênh ống nhựa kín trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 75. Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Long An ban hành
 76. Quyết định 421/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 77. Quyết định 611/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 78. Quyết định 789/QĐ-UBND công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 79. Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 80. Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2014 hướng dẫn đăng ký chấm điểm, phân loại, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 81. Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch rà soát, thống kê người nghiện ma túy do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 82. Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2014 về mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
 83. Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống bằng nghề sản xuất nông lâm ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Nam ban hành
 84. Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá ấp do tỉnh Tây Ninh ban hành
 85. Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 86. Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 87. Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 88. Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 89. Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2014 về cử Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. Quyết định 651/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, Hà Nam Ninh, Hải Hưng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 91. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết do tỉnh Nam Định
 92. Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 93. Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
 94. Quyết định 452/QĐ-TTg năm 2014 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 95. Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang
 96. Quyết định 1129/QĐ-BYT năm 2014 đính chính Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 97. Quyết định 639/QĐ-BNN-KH năm 2014 phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 98. Quyết định 656/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính
 99. Quyết định 657/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 100. Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam